oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Bedriver Skatteverket en jakt mot företag med kontanthantering?

 • maj 29, 2019
 • Redaktionen

”Kontanter är ett legalt betalningsmedel enligt internationella överenskommelser. Vi bör fråga oss varför Sverige skall leda en utveckling mot att de avvecklas”. Det hävdar Småföretagarnas riksförbunds ordförande Peter Thörn, som i debattartiklar riktat skarp kritik mot Skatteverkets kontroller av småföretagare med kontanthantering.

Aktiebladet rapporterade i förra veckan om den kritik som riktats mot Regeringens proposition om Skatteverkets ökade befogenheter gentemot företagare. I en artikel i nyhetsbrevet fPlus hävdar nu Peter Thörn och Björn Eriksson, grundare av Kontantupproret, att Sveriges väg från ett kontantlöst samhälle till ett samhälle beroende av kort och olika digitala betalningslösningar förvisso är unik i världen och bär med sig vissa fördelar. Men också att den snabba kontantutfasningen gjorts på bekostnad av småföretagarna.

Peter Thörn berättar i artikeln bland annat att företag under de senaste åren har upplevt att de utsätts för hårda kontroller och får ett mycket litet stöd i att hantera kontanter.

Höga böter i förhållande till omsättning

– Vi tycker att det grunden är bra att det finns kontroller som motarbetar fusk och som ser till att reglerna efterlevs. Men det finns andra sätt att göra det på, kommenterade Peter Thörn bland annat i fPlus, samtidigt som han gav exempel på småföretag som fått böter som är väldigt stora i förhållande till omsättningen. Med andra ord har flertalet företag enligt Peter Thörn drabbats av konsekvenser som inte står i proportion till de misstag som har begåtts.

Aktiebladet ställde några frågor till Peter Thörn angående kritiken som riktats mot Skatteverket.

Tror du att Skatteverkets hårda kontroller i grunden beror på misstänksamhet gentemot de företag som fortfarande hanterar kontanter, eller är det ett led i att på sikt få bort kontanthanteringen helt?

– Man kan förstås alltid spekulera i om Skatteverket önskar att kontanthanteringen helt elimineras men det är garanterat inget uttalat mål. Däremot kan man konstatera att det goda huvudsyftet med regelverket, att motverka osund konkurrens och brottslighet, ibland försvinner under myndighetens fokus på att istället kontrollera bokstavstrogen regelefterlevnad.

– Det är viktigt att kontroller fokuserar på att hitta brottslighet där den finns, och därefter beivra eller lagföra den. Men inte genom extra beskattning på administrativa fel hos i övrigt skötsamma bolag.

Småföretagare med kontanthantering utsätts enligt artikeln i fPlus ofta omedelbart efter kontroll för stora bötesbelopp i förhållande till omsättning. Regler ska givetvis efterlevas, men hur tycker du att processen istället bör gå till?

– Skatteverket utfärdar inte böter enligt normalt rättsförfarande, utan beslutar efter egen bedömning om att utfärda straffavgifter. Dessa är vanligen oproportionerliga i förhållande till omsättningen i såväl  mindre som större företag.

– Det vore mer rimligt att straffavgifterna bygger på samma principer som i civilrättsliga mål, där dagsböterna blir proportionerliga i jämförelse med inkomst. Och upptäcks avvikelser eller fel borde dessa belysas och i första hand borde information om korrekt hantering delas. Detta skall givetvis följas upp, och om det inte åtgärdas bör självklart proportionerliga straffavgifter utgå.

2010 tillsatte Skatteverket en nationell samordnare för kontanthantering vilket resulterade i införandet av kassaregister och personalliggare med bland annat regelbundna kontroller som resultat. Är detta huvudanledningen till nuvarande situation för småföretagare?

– Nationella samordnaren har ingen faktisk makt och inflytande över kontrollavdelningen, eller hur kontroller genomförs. I övrigt så har tillsättandet av en nationell samordnare varit bra ur synpunkten att stävja svartarbete och osund konkurrens. Dock är de verktyg som tagits fram för att stödja hans arbete inte anpassade för att slå hårt mot de oseriösa och vara tillåtande mot de seriösa.

Sverige har uppmärksammats för vår snabba väg mot ett kontantlöst samhälle. Kan småföretagare anpassa sig till det i framtiden, eller kommer det även på sikt att hämma utvecklingen för vissa av dem?

– Småföretagare behöver alltid anpassa sig till framtiden för att kunna överleva. Den digitala utvecklingen kommer att kräva nya affärsmodeller som möter nya kundbeteenden. Affärsmässiga problem kan uppstå om kontanter försvinner och om ett mindre antal aktörer har monopol på betalningsmedel, t.ex. kortbetalning.

– Då kommer det troligtvis bli ännu dyrare med transaktioner för alla småföretagare som till slut ger högre kostnader för slutkonsument. En annan problemställning uppstår hos den grupp som är i digitalt utanförskap och som utan kontanter får det väldigt svårt att klara sig i samhället. Kontanter är ett legalt betalningsmedel enligt internationella överenskommelser. Vi bör fråga oss varför Sverige skall leda en utveckling mot att de avvecklas?

Skatteverket har tillbakavisat kritiken som förekommit i artiklar och debattinlägg, och även meddelat att förändringar är på gång. Hur ser du på det?

– Det är positivt att Skatteverket i sin replik på våra debattinlägg har kommenterat att översyn av regelverk och tillämpning är på gång. Vi ser fram emot att fortsätta dialogen om hur nödvändiga regler och kontroller tillämpas på ett mer småföretagarvänligt sätt.

– Jag vill också nämna att den som vill sätta sig in i fler aspekter kring småföretagares problem kopplat till kontanter gärna får läsa vår rapport om kostnader för kontanthantering, avslutar Peter Thörn.

Länk till rapporten här

Läs även:

Kritik mot Skatteverkets ökade befogenheter gentemot företagare

 
ads

Tips