december 16, 2018
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Bostadsbristen skapar affärsmöjligheter

 • februari 15, 2017
 • Redaktionen

Det råder som bekant stor bostadsbrist i Sverige. Trots en ökad byggtakt under de senaste åren pekar alla prognoser på fortsatt bostadsbrist under flera år framöver. Det skapar en möjlighet för företag inom byggsektorn. RealX IQ har hittat en intressant nisch.

ads

I dagsläget är byggbranschen starkt gynnad av de stigande bostadspriserna och de låga räntorna. Efterfrågan på nya bostäder är på rekordnivå och byggbolag gör allt de kan för att utnyttja marknadsmöjligheten genom att bygga nya bostäder.

Det försvåras emellertid av byråkratin kring bostadsbyggandet. Ledtiderna är långa och därför ser vi inte lika många byggstarter som skulle kunna vara möjliga i nuvarande marknadsläge. Byggbolag letar efter byggklara tomter och det skapar en möjlighet som bolaget RealX IQ tar tillvara på.
Traditionellt sett köps marken upp av byggbolag från t.ex. kommuner och privata aktörer men ledtiderna är som sagt långa på grund av byråkratin kring bl.a. bygglov. Med tanke på den stora efterfrågan som råder just nu på den svenska bostadsmarknaden är det tacksamt för byggbolag att snabbt kunna påbörja nya projekt. Byggbolag letar därför efter byggklara projekt.
RealX IQs affärsidé är att aktivt förvärva utvecklingsbar projektmark i stor skala. Därefter projektera marken främst för bostadsproduktion i olika former, företrädelsevis bostadsrätter och hyresrätter. Bolaget fokuserar på den initiala fasen av värdekedjan i varje projekt. Som marknaden ser ut just nu går det att fördubbla investeringarna i mark enligt bolagets affärsmodell, med kostnaderna för förädling inräknade.
För RealX IQ är risken i verksamheten oerhört låg. Särskilt i dagens marknad. Även om bostadspriserna skulle stagnera eller falla lite bör verksamheten kunna fungera väl. Marginalerna inom byggsektorn är mycket goda för närvarande och mindre prisförändringar på marknaden kommer inte att påverka efterfrågan på byggklar mark. Efterfrågan på nya bostäder kommer att bestå under flera år framöver. Däremot kan förstås eventuella större räntehöjningar göra ledtiderna i köpprocessen längre och minska byggbolagens behov för att komma igång snabbt med projekt.
RealX IQ erbjuder ett intressant sätt att exponera sig mot möjligheterna inom byggbranschen som har uppstått på grund av bostadsbristen. Risken är också lägre än i byggföretag där processen från markförvärv till färdigställt bygge är avsevärt längre. Bolaget behöver inte stå med osålda och belånade byggprojekt. Markvärdet är minst volatilt i hela byggvärdekedjan.
Just nu genomför bolaget en nyemission för att kunna skala upp verksamheten. Kapitalet som bolaget tar in kommer att användas för förvärv av mark för att kunna genomföra fler projekt samtidigt.
Bolagets styrelseordförande, Peter Wittsten svarar på frågor om bolagets verksamhet och förklarar affärsmöjligheten som bolaget tar tillvara på.

På vilket sätt hjälper ni till att förkorta byggprojekt?

Genom att driva processen i stadiet mellan markägare och byggentreprenör på ett effektivt sätt. Markägaren behöver bara förhandla med RealX IQ som motpart och samma sak gäller för byggentreprenören som bara kan förvärva ett projekt med färdiga byggplaner och byggnadslov och börja bygga, det vi gör sparar enormt med tid för de parterna. Vi tror på modellen att var och en gör det de är bäst på i ett projekt. När vi förvärvat utvecklingsbar mark har vi fullständig kontroll över och äger projektet vilket ger oss en frihet och flexibilitet att kunna anpassa projektet för bästa möjliga avkastning i alla led. Tiden är ju särskilt viktig nu när behovet av nya boenden är så skriande högt.

Kan du beskriva affärsmöjligheten för RealX IQ?

RealX IQ är en lämplig partner i stort som smått inom nybyggnation. Den stora affärsmöjligheten är att ta ett koncept som bevisligen fungerar och påvisat god avkastning i två verksamhetsår och expandera det. Marknadsbehovet är naturligtvis en avgörande faktor till att vi väljer att expandera nu.

Ni tar in riskkapital nu. Vad ska ni använda kapitalet till?

Det enkla svaret är expansion! De befintliga aktieägarna i bolaget har under två verksamhetsår fått beviset på att affärsmodellen fungerar, resultatnivån har legat på 6-7 MSEK de senaste två verksamhetsåren. I oktober 2016 togs beslutet att expandera verksamheten genom att kunna genomföra fler projekt samtidigt. Rest kapital kommer främst att användas i syfte att utöka försäljningen, behovet är enormt både bland markägare och byggentreprenörer men som i alla branscher säljer inget sig självt. Vi måste träffa parter på båda sidor och sätta projekten. En förstärkning av den egna organisationen blir naturligtvis en följdeffekt även om mycket av processen sköts genom partners.

Vilka bolag konkurrerar ni med och vad skiljer er åt?

I det ganska smala men lönsamma segment vi verkar i finns det i dagsläget inte mycket konkurrens. De flesta i segmentet ger sig även in på själva entreprenaden vilket vi är helt ointresserade av, det är självklart så att intjäningen är väldigt mycket högre med även entreprenaden men också exponeringen. Vår modell Förvärva-Förädla-Sälj och strategin att aldrig frångå detta är vi ganska ensamma om.

Vilka kompetenser finns i bolaget samt i bolagets nätverk?

VD och styrelse är handplockade för att de har stor erfarenhet av både fastighetsbranschen och finansmarknaden. Det mest avgörande är dock det nätverk som byggts upp både under verksamhetens aktiva tid och även innan. Det är kontakter med kommuner och större markägare, kontakter med de bästa arkitekterna för att ta fram byggplaner, söka byggnadslov etc. och inte minst byggbolagen som ständigt söker nya nyckelfärdiga projekt.

Hur ser marknaden ut just nu?

Som tidigare nämnts är det nära på ett unikt marknadsläge. Vi kan nästan dagligen läsa katastrofrapporter om bostadsbristen. Framförallt i storstadsregioner och studentstäder är läget väldigt kritiskt och kommunerna skriker efter hjälp med bostadsbyggande.

Ni släppte nyligen ett pressmeddelande om samarbetsavtal om att skapa ett Campus. Kan du berätta mer om den affären?

Tyvärr inte så mycket mer än det som framgår av pressmeddelandet, samarbetsavtalet är tecknat från båda parter och det finns intressenter på att köpa projektet. De befintliga lokalerna lämpar sig väl för studentboende eller inkubatorverksamhet med intilliggande serverhall med hög säkerhetsklass och det är också så den mycket kapitalstarka intressenten ser att fastigheten ska utvecklas. Värdemässigt ligger projektet högt i jämförelse med tidigare genomförda projekt, det är en stor affär.

Vilka kommande affärer kan ni tänkas presentera?

Vi har bland de pågående projekten en del mindre projekt men som är i attraktiva lägen. Våra indikationer bland kommuner och markägare och även marknaden i stort är att det är volymsprojekt som kommer att vara mest eftertraktat de närmaste åren, företrädelsevis hyresrättshus eftersom kommunen ofta kommer att vara markägare.

Vad kan aktieägarna förvänta sig? Hur handlar man aktien idag och hur kommer den att handlas i framtiden?

Nyemissionen kommer att sprida aktieägandet en del, men inte tillräckligt för en marknadsnotering då man bör ha åtminstone 30 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} “free float” för att det ska bli likviditet och handel i aktien. I dag handlas aktien onoterad på Bequoted vilket så här långt har fungerat tillfredsställande men under väldigt låg omsättning, vilket är naturligt då aktieägarna är så få. Det pågår diskussioner om ett omvänt förvärv som i så fall skulle medföra att aktien blev noterad omgående efter en sådan affär. Det finns även diskussioner runt en normal marknadsnotering på någon av de mindre listorna i Sverige, First North eller NGM MTF. För att aktieägarna, både befintliga och tillkommande inte ska hamna i ett vacuum rörande handelsplats har bolaget beslutat om en generös utdelningsstrategi om minst 50 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av utdelningsbart resultat årligen.

 
ads

Tips