januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

BYGGSVEPET från Systemhus: Nummer 5

 • april 02, 2019
 • Redaktionen

Bostadsbranschen genomgår nu en snabb utveckling baserat på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet”, en informationskanal som följer utvecklingen i samhället, i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling, där bolagets olika företrädare kommer till tals.

BRANSCHSIGNALER

Ekologisk hållbarhet för kommande generationer

Människan är beroende av naturen och dess ekosystem som har utgjort grunden för allt liv på jorden i över 600 miljoner år och är en förutsättning för vår existens. Tack vare samspelet mellan växter, djur och andra levande organismer kan våra behov tillgodoses något vi hittills har tagit för givet. Ekosystemen är vår levande gröna infrastruktur och är minst lika viktiga för våra samhällen som för vår skapade bebyggelse och infrastruktur.

Idag framstår vikten av att integrera stadsgrönska och ekosystem i planering, byggande och förvaltning av den byggda bostadsmiljön som en grundläggande förutsättning för framtidens ekologiska hållbarhet. Parker, grönområden och tätortsnära natur är här viktiga delar i ekosystemet. Med naturens hjälp kan den byggda miljön bli mer hållbar, hälsosam och attraktiv.

Enligt Boverket ska senast år 2025 en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtänkandet i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter, en utveckling som Systemhus välkomnar. Systemhus inför en så kallad ”systemekologi” där vi t ex utvärderar ny teknologi att använda i våra kommande produktioner. En ide´ är väggblock med inbyggda solceller som förutom att ge god isolering tillför fastigheter förnyelsebar energi. Ambitionen är att våra fastigheter på sikt skall bli koldioxidnegativa.

Konceptet Mr Ebenezer Howard´s Garden Cities – By Systemhus vilket bolaget i skrivande stund marknadsför till internationella investerare är även tillämpbart för den svenska bostadsmarknaden och just framtaget för att bidra till en ekologisk hållbarhet.

Social hållbarhet i form av en egen bostad

Ett socialt hållbart samhälle kan definieras som ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket förutsätter att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. I dag så byggs det dock långt mindre än vad som behövs samtidigt som bostadspriserna ökar enligt Boverket. Vi svenskar lägger mer än en fjärdedel av våra utgifter på vårt boende, det ger oss femte plats i EU över de länder som lägger mest på vårt boende. Och i hushåll med låga inkomster går nästan hälften (44%) av inkomsterna åt till boende.

En egen lägenhet är del i av tryggheten, att ha någonstans att bo är dessutom oftast en förutsättning för ett eget arbete och försörjning. Ett minskat byggande innebär att allt större grupper inte kommer in på bostadsmarknaden vilket påverkar den sociala hållbarheten på flera olika sätt under livets olika skeenden. Exempelvis medför det utmaningar för äldre som inte hittar anpassat trygghetsboende eller unga som vill flytta hemifrån och studera men saknar ungdoms- eller studentboenden. Vidare de växande grupper av människor som vill bilda familj och behöver en större bostad eller de som just separerat och behöver varsitt boende. Människor som lever i utsatta stadsdelar riskerar att hamna i en spiral av avsaknad av boende och arbete, en situation som måste brytas för att skapa en social hållbarhet.

Exemplen är många men gemensamt för dem alla är att de förutsätter en långsiktig och samordnad bostadspolitik. Lösningar finns, men för att realisera dem krävs i flera fall ett politiskt initiativtagande och modet att våga tänka över samhällssektorerna. Inom Systemhusfinns kunskap och erfarenhet från stadsdelsutveckling, även i socialt utsatta bostadsområden, samt tillämpbara modeller för att åstadkomma en över tiden hållbar samhällsutveckling.

Ekonomisk hållbarhet och entreprenörskap

Gamla sanningar gäller inte längre i ett tidevarv när globalisering och digitalisering i rask takt sprider sig över världen. Nationsgränserna har suddats ut och ersatts av globala samarbeten och nätverk. Entreprenörskap samt förmåga att snabbt ställa om och skapa nya affärer är sannolikt framtidens vinnare i en tid då klimatfrågor, ekonomisk hållbarhet och samhällsutveckling toppar agendan.

För ett företag är ekonomisk hållbarhet en av förutsättningarna för att utvecklas och kunna anställa. Ekonomi betyder till sin definition att hushålla med resurser vilket förutsätter ett strukturerat arbetssätt och en effektiv organisation. Exempelvis så implementerar nu Systemhusen kvalitetsmodell som baseras på kvalitetshjulets metodik och som kommer att förstärka den redan idag processinriktade och industriella byggverksamheten samt bidra till den digitala utvecklingen av bolaget.

Systemhus, en samhällsbyggare som står stark i motvind…

Systemhus är ett publikt bolag som under det senaste dryga halvåret har varit utsatt för ett betydande medialt motstånd som saknar motstycke, skapat av individer som vill hindra bolagets utveckling i kombination med media som utfört bristfällig faktakontroll och källgranskning samt i vissa fall t o m helt avstått från detta innan publicering av artiklar. En frilansjournalist dömdes i december av Svea hovrätt för förtal mot en av bolagets företrädare men som fortsatt agerar ”anonymt” på Flashback. Även myndigheter har agerat på ett felaktigt sätt, nu senast i veckan enligt en dom i Stockholms Tingsrätt.

Systemhus har återupptagit projektutvecklingen med full kraft och redovisar i kontakterna med kommunerna runt om i landet både bakgrund, konsekvenser och vidtagna åtgärder i de fall Systemhus blivit uthängt i media, med bristande eller helt utebliven källgranskning.

Bolaget har valt att även medverka i den allmänna samhällsdebatten om förtal och näthat, hur det uppkommer och dess effekter. Systemhus vill dra lärdomar och tillsammans med andra aktörer inspirera till ett i vissa fall mer utvecklat och seriöst journalistiskt arbete, speciellt viktigt i digitaliseringens tidevarv då både individer och företag annars riskerar att helt felaktigt hängas ut med förödande effekter.

Börsnotering i London och EU-valet

Avslutningsvis vill jag informera om att Systemhus arbetar intensivt med förberedelserna inför börsnoteringen i London. Intresset för bolaget har ej påverkats negativt av Brexitförhandlingarna, utan i stället ökat då bolaget förutom sin svenska marknadsnärvaro även är involverat i en ökande internationell projektutveckling.

Utifrån detta perspektiv blir EU-valet viktigt, då avstånd, språkbarriärer och en svårbegriplig administration inte får riskera att bromsa utvecklingen inom fastighets- och byggsektorn. EU påverkar våra liv från det att vi vaknar på morgonen till det att vi släcker den av EU godkända glödlampan på kvällen. Vattnet i kranen, schampot i duschen och osten vid frukosten regleras alla av förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden som tagits fram i Bryssel.

Därför är det viktigt att engagerade samhällsmedborgare går och röstar i EU-valet för att välja insiktsfulla politiker som skapar förutsättningar för engagerade entreprenörer och företagare att lösa en av vår tids största utmaningar – bostadsbristen – genom att förverkliga visionen #allaskabo.

Med vänliga hälsningar

Linus Söder, VD

 
ads

Tips