februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Byggsvepet – Nummer 9

 • augusti 30, 2019
 • Redaktionen

Stockholm, 29 augusti 2019

Bostadsbranschen genomgår just nu en snabb utveckling, baserad på förändrade förutsättningar i marknaden. Omvärldsfaktorer och politiska beslut i kombination med trender och människors behov i vardagen ändrar snabbt förutsättningarna för olika byggprojekt. Detta är bakgrunden till att Systemhus valt att skapa ”Byggsvepet”, en informationskanal som följer utvecklingen i samhället i kombination med att kort berätta om Systemhus verksamhet och projektutveckling.

Branschsignaler

Omvärlden förändras idag bokstavligt talat timme för timme. Behovet av att samla in och tolka olika signaler ställer helt nya krav på myndigheter, företag och organisationer. De olika samhällsaktörerna inför nya utmaningar på kort och lång sikt. Begreppet hållbarhet kan inte längre negligeras eller avfärdas utan måste tas på största allvar inom alla branscher. Ett miljövänligt byggande blir allt viktigare för bygg- och fastighetsbranschen samt en relevant information om produkterna som ingår i byggnationerna. En digitalisering, ett klimatfokus och nytänkande står inför dörren.

Digitaliseringen inom branschen är ännu bara i sin linda. Framöver kommer information att kunna flyttas mellan olika digitala medier, transformeras till andra databaser och digitala verktyg. Då kan informationen också bearbetas och förädlas. Den blir tillgänglig för alla sektorer i bygg- och fastighetsbranschen, från den mindre leverantören av en byggprodukt. Informationen kommer naturligt att kunna hanteras och användas av projektutvecklare och fastighetsägare.

Jämför med flera andra sektorer genomgår även byggsektorn en utveckling, från idag när produkterna saknar enhetlig identitet vilket försvårar matchning mellan olika system till en ökad standardisering. Branschen har nu enats om den internationella användarstandarden GTIN (Global Trade Item Number) som används för att ge till exempel produkter unika produktnummer. Fortsatt har dock värdet och nyttan med digitaliseringen inte på fullt allvar slagit igenom.

Beträffande världsekonomin kommer det signaler om en minskad tillväxt som ett resultat av handelskrig och Brexit vilket skapar en osäkerhet på markanden inför framtiden. Kommunernas ekonomiskt starka period förefaller samtidigt delvis att gå mot sitt slut samtidigt som utmaningarna ökar till följd av den demografiska utvecklingen. Enligt Dagens Nyheter väntas 110 av landets kommuner att göra ett minus i år samtidigt som skulderna ökar och cirka 40 kommuner väntas därav att höja skatten. Flera kommuner larmar nu om risken för sparpaket med nedlagda skolor, äldreboenden och varslad personal.

I media rapporteras det parallellt om att bostadsköerna sätter nya rekord landet runt. Samtidigt som Boverket noterar att det råder en bostadsbrist i de flesta av landets kommuner står närmare en miljon människor i kö till hyresrätter enbart i landets tre storstäder.

Enligt Svenska Dagbladet Näringsliv har bostadsköerna under de två senaste mandatperioderna i landets tre storstadsområden fördubblats, från 463 000 till 928 000 köande i år.

Förutom dessa köer råder det sedan tidigare en bostadsbrist även utanför storstäderna. Av landets 290 kommuner uppger 243 att det saknas tillräckligt många bostäder.

Enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) produceras det dock nu fler hyresrätter än bostadsrätter för första gången sedan 1996. Statistiken är dock kraftigt påverkad av bostadsrättsproduktionens kraftiga nedgång de senaste 18 månaderna.

Vår slutsats är att breda politiska överenskommelser behövs för en förankrad och långsiktig bostadspolitik, en viktig faktor i framtidens samhällsbygge.

I Systemhus arbetar vi vidare utifrån det övergripande målet om att #allaskabo.

Börsnoteringen

Under sommaren har Systemhus, dess ledning och medarbetare aktivt arbetat vidare med att förverkliga en börsnotering.  Mer information om detta kommer att lämnas under kommande veckor.

MinAttefallare

Som många redan känner till är det enligt Boverket fortfarande högst 25 kvadratmeter som gäller för ett s k Attefallshus. För att öka ytbegränsningen i plan- och bygglagen krävs en lagändring. Regeringen har genom en lagrådsremiss föreslagit en lagändring som innebär att den tillåtna byggnadsarean för ett komplementbostadshus ska utökas från 25 till 30 kvadratmeter. Förslaget avses att ej gälla Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd eller gäststuga.

Lagändringsarbetet omgärdas av en hel del formalia. Då olika partier har haft olika förslag på Attefallshus av en storlek på 30 kvadratmeter blir det slutliga lagförslaget sannolikt beroende av ny regering och riksdag. Därför går det ännu inte att veta exakt hur tidsplanen för ett nytt regelverk ser ut men branschbedömningen idag är att en ny lag kan börja gälla tidigast i mars 2020.

Fortsättning följer

Till sist vill jag passa på att hälsa dig välkommen tillbaka efter semestern och ser fram emot att få dela en spännande höst tillsammans. Världen är idag global och digital med ett ökat fokus på klimatfrågor i samhällsutvecklingen, i vilken bostadsbyggandet utgör en av grundstenarna.

Med vänliga hälsningar

Linus Söder, VD

 

 

 

 
ads

Tips