augusti 5, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Cloetta varnar för sämre resultat Q2

 • 2020-04-24 08:19
 • REFH

Godisbolaget Cloetta räknar med att det justerade rörelseresultatet för andra kvartalet kommer att bli väsentligt lägre än föregående år på grund av en vikande efterfrågan till följd av coronapandemin.

Början av året negativt påverkad av COVID-19

 • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 2,6 procent till 1 518 Mkr (1 559), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 149 Mkr (164). Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (99). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 152 Mkr (166).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67 Mkr (154).
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,4 ggr (2,4).
 • Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av COVID-19, beslöt styrelsen att dra tillbaka sitt förslag om en utdelning om 1 kr per aktie.
 • Den förväntade påverkan från COVID-19 är att efterfrågan på förpackade märkesvaror kommer att vara lägre under det andra kvartalet och att efterfrågan på lösviktsgodis kommer att minska kraftigt. Cloetta bedömer också att rörelseresultatet, justerat, för andra kvartalet kommer att bli väsentligt lägre än föregående år.

 

 
ads

Tips