januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • Elos – Vi bygger ut i Kina och investerar i automatisering

Elos – Vi bygger ut i Kina och investerar i automatisering

 • januari 19, 2014
 • Redaktionen

 

Elos är ett av de mer okända bolagen på Small Cap-listan. Mindre uppmärksamhet och mindre ”aktietjatter” brukar innebära att det kan finnas något att hämta i kursen för den fundamentala placeraren. Verksamheten är indelad i två ben, mätteknik samt medicinteknik som utgör lejonparten av omsättningen. Kursen dubblerades under 2013 i takt med kraftig marginalförbättring och ökad vinst per aktie men Elos är ändå ett av få bolag som fortfarande handlas till P/E-tal omkring 10.  

 

      Vi får tag på bolagets VD Göran Brorsson 

 

Ni visar en markant bättre rörelsemarginal under 2013 jämfört med de fyra senaste åren? Vad beror ökningen på?

Inom båda våra rörelsegrenar har vi drivit ett offensivt investeringsprogram under åren 2010-2012. Vi har investerat 190 miljoner kronor inom medicinteknik för att positionera oss mer strategiskt för framtiden. Investeringarna motsvarar nästan 20 procent av vår omsättning under samma tid så det har varit ett väldigt ambitiöst program. Värt att nämna är att vi gick ur den här investeringsperioden med högre soliditet än vid ingången år 2010, tack vare vårt starka kassaflöde. Under de här åren så syntes inte kassaflödet på samma sätt eftersom vi investerade så kraftigt. Elos Medtech har också vuxit under perioden med en årlig tillväxttakt på 10-15 procent. Under investeringsprogrammet så har vi i huvudsak gjort tre saker, vi har etablerat oss i Kina och positionerat oss på ett sätt som vi är relativt ensamma bland konkurrenterna. Vi har genomfört strukturinvesteringar i våra svenska och danska enheter som ger oss ytterligare tillväxtkapacitet. Samt att vi köpte polymerföretaget Mikroplast som ger oss ett breddat produktutbud. Vår bas finns i mekaniska produkter men många av våra  kunder har också behov av polymerprodukter och förvärvet innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett mer komplett erbjudande.  

 

 

Hur ser er affärsmodell ut, var befinner ni er i kedjan?

Inom affärsområdet mätteknik, Elos Fixturlaser, så tillhandahåller vi mätutrustning till industrin för att rikta upp maskiner och maskinkomponenter som är kritiska i produktionsprocesser. En typisk applikation kan vara ett vindkraftverk där det är viktigt att växellådan och generatorn står parallellt så att man inte får några förluster i överföringen, att komponenterna inte slits ut i onödan och att man undviker oplanerade haverier. Försäljning sker via ett globalt nätverk med återförsäljare eller distributörer i mer än 50 länder.  Av våra knappt 50 anställda så arbetar en tredjedel med produktutveckling. Vi köper komponenter och delsystem från underleverantörer men hanterar själva den kvalitétspåverkande monteringen, där vi också skapar värdet.  

 

Inom Medicinteknik så har vi historiskt varit en traditionell underleverantör till medicinteknikbolag. Vår grundkompetens är att tillverka små precisionsmekaniska detaljer, allt från mindre än en millimeter upp till de största som är cirka 100 millimeter. I takt med att den här industrin och våra kunders behov har utvecklats så har vi byggt in mer helhetskompetens i form av att kunna hjälpa våra kunder i deras utvecklingsarbete. Det handlar dels om tekniska frågeställningar som hållfasthet men också till stor del om regulatoriska krav från myndigheter. De senaste fem åren har de regulatoriska kraven ökat enormt från läkemedelsverket och dess motsvarigheter i andra länder där Food and Drug Administration (FDA) i USA är tongivande. 

 

Vår strategi är arbeta inom ett antal utvalda marknadssegment. De segmenten kännetecknas av att det finns ett grundbehov av små mekaniska eller polymera produkter. Våra kunder är de stora medicinteknikföretagen och vår vision är att vara den leverantör som innovativa och krävande företag föredrar. Vi ska leverera till de största och ledande företagen i världen. 

 

 

Elos sticker ut från mängden genom deras uttalade strategi att enbart arbeta med ett fåtal större kunder. Dentala implantat, alltså ersättning för förlorade tänder, står för ungefär en tredjedel av bolagets affär.

De fem största företagen inom dentala implantat är Strauman, Nobel Biocare, Dentsply, Biomet 3i och Zimmer Dental. Utan att namnge någon enskild så är fyra av de fem största företagen kunder till oss. Vi är också den största leverantören inom det här marknadssegmentet i världen trots vår relativa litenhet. Att den femte aktören inte är kund hos är ingen slump utan beror på att deras strategi avviker från de övrigas i form av att de hanterar allting inhouse. 

 

Elos namnger inte sina kunder utan den enda kund som bolaget öppet redovisar är läkemedelsjätten Novo Nordisk. Novo Nordisk är världsledande inom diabetesbehandling och Elos levererar finmekaniken som bestämmer doseringen i kundens insulinpennor. 

Det är lättare och billigare att hantera färre men större kunder. Vår modell innebär att vi ska ha en omfattande marknadsstorlek hos varje kund. Det är centralt för oss att vi väl känner till våra kunders strategi och de vår. När vi lyckas bra med det då växer vi snabbt.  

 Inom Ortopedi är vi nischade inom Trauma (frakturer) och Spine. Vi arbetar inte med den stora volymen som är höft- och knäleder. De fem största företagen inom ortopedi står för 60-70 procent av marknaden. Vi jobbar med två av dem.

 

En annan nisch inom medicinteknik är marknaden för hörapparater, där tre av sex största bolagen är danska.

Konventionella hörapparater som man stoppar in i örat består inte längre av så mycket mekanik utan det handlar mer elektronik. Vi arbetar med de nya apparater som opereras in under huden och fästs i skallbenet. För vissa typer av hörselproblem passar den här typen bättre, man kan säga att det är en nisch inom nischen. Här har vi en stark marknadspositionen på ett område som växer. 

 

Gemensamt för produkterna är att det handlar om små komponenter med med höga precisionskrav. Tillverkningen sker i mindre serier från 100 enheter om året, en stor serie innebär 20.000 enheter. Andelen egna produkter utgör drygt 6 procent av den totala försäljningen. 

Vi lägger mycket kraft på att öka andelen egna produkter. Det handlar om produkter som inte tillhör våra kunders kärnverksamhet, det måste vi akta oss för att klampa in i. Produkter på instrumentsidan är extra intressant för oss. Vi har exempelvis tagit fram en momentnyckel som tandkirurgen använder för att fästa dentala implantat. Här är vi på väg att etablera en världsstandard med en egen patenterad produkt. Momentnyckeln säljer vi till våra kunder som i sin tur säljer den som en del av deras sortiment.

 

USA utgör den största marknaden för medicinteknik med cirka 50 procents marknadsandel,  Europa har 35 procent och resten av världen står för de sista 15 procenten. 

Störst del av tillväxten finns i de sista 15 procenten. Där Asien är tongivande och även Brasilien som är på väg att bli en stor marknaden. Men vi har ingen geografisk strategi utan vi arbetar efter en marknads- och en kundstrategi som i tur styr på vilka geografiska marknader som slutkunden till produkterna finns. 

 

 Framåt så kommer ni öka fokus på omsättningstillväxt, var finns den främst för Elos? 

Våra kunder vill ha färre leverantörer och eftersom vi kan leverera ett mer komplett erbjudande så tror vi också att vi nu kan ta en större del av kakan. Köpet av Mikroplast är en del i detta helhetserbjudande. Varje produkt ska också dokumenteras i en teknisk fil som ligger till grund för CE-märkningen. Idag kan vi hjälpa våra kunder med det och vi kan i princip utveckla en ny produkt i alla de steg som det innebär. Inte bara tills den är klar rent fysiskt utan även regulatoriskt. Många av våra konkurrenter är duktiga på tillverkning men har inte samma kapacitet inom det regulatoriska arbetet och där har vi en styrka. Elos Fixturlaser har en mycket bra lönsamhet och vi har kunnat investera överskottet därifrån i medicinteknikdelen utan att på något sätt urholka det förstnämnda affärsområdet. Marknadsförutsättningarna ser bättre ut inom medicinteknik och vi har bra förutsättningarna för att växa mer än vad våra kunder gör. 

 

En global trend är att människor blir allt äldre samtidigt som vi också reser och är aktiva längre upp i åldrarna. Finns en sådan fortsatt utveckling med i era visioner?

Befolkningsstrukturen är en underliggande trend som gynnar oss och våra kunder. Kina har öppet deklarerat att de kommer satsa mer på befolkningens hälsostatus, så här kan man förvänta sig god tillväxt. Det gäller egentligen hela Asien. Befolkningen är så stor i Kina att satsningar får ett tydligt genomslag.

 

 Antalet anställda minskade under andra halvåret 2012?

Ja, det var effekter av de investeringar som vi gjorde, vi kunde höja vår kapacitet med färre antal anställda. Vi växte också med 15 procent under 2011 men lyckades inte nå samma tillväxttakt under 2012. I vår nuvarande kostym har vi utrymme för att växa med cirka 20 procent.  

 

 Investeringstakten har nu minskat, efter att ni tidigare har genomfört stora investeringar, hur ser ni på investeringsbehovet i framtiden? 

Vi kommer att öka investeringarna inom medicinteknikdelen under 2014. Det handlar till stor del om automatisering vilket innebär produktionsutrustning och fler robotar i tillverkningen. Det ger oss större flexibilitet och är mer kostnadseffektivt. 

 

Som investerare funderar man ju på hur överskottet kommer att fördelas mellan investeringar, förvärv, minskad skuldsättning och ökad utdelning?

Alla bitarna finns med. Vi har ett bra kassaflöde med ett resultat före avskrivningar på cirka 20 procent och ligger över våra soliditetsmål. Vi är alltså positionerade för expansion. Förvärv kan vara intressant för att stärka vår marknadsposition inom befintliga segment.  

 

 Elos största aktieägare toppas av fyra familjer. Du själv finns också med på listan med innehav om 1,7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av kapitalet. Skulle du säga att du tillhör pilotskolan?

Från början, långt tillbaka i tiden, så var det sju familjer som etablerade bolaget men idag är det tre aktiva familjer som är representerade i styrelsen med ca 35 procent av antalet aktier och ca 75 procent av rösterna. Om jag är ”pilot” får andra uttala sig om men jag tycker att det är en bra investering för mig. Det förvånar mig att vi inte har större omsättning i aktien.

 

 Vilka delar kommer ni jobba mest aktivt med under 2014?

Vi kommer att bygga ut ytterligare i Kina och även här etablera verksamhet i renrum. Det kommer att skapa affärer för oss. Inom Elos Fixturlaser har vi investerat i en ny produktplattform under 2013 och vi kommer fortsätta utveckla vår produktportfölj under 2014. I allmänhet så handlar det till stor del om att öka våra försäljninginsatser. Vi har förstärkt marknadsorganisationen inom medicinteknik under 2013 som nu ska ut och göra nytta. 

 

 Vad har du för syn på de närmaste två åren?

Försäljning och att utöka kundbasen är prioriterat. Vi ser möjlighet att växa inom samtliga segment. Vi har också stora förhoppningar på CAD/CAM teknologin (Computer added Design / Computer added Manufactoring) inom dentala implantat som har bra potential – om än från låga nivåer. I vår modell ingår ett ett nära samarbete med befintliga kunder men vi kommer också att öka kundbasen och förhoppningsvis lägga till några potentiellt större kunder inom Elos Medtech.

 

Elos börsvärde uppgår till drygt 390 MSEK förutsatt att den onoterade A-aktien värderas i nivå med B-aktien. Bokslutskommunikén släpps den 21 februari. Under 2013 har storägaren familjen Öster frekvent synts i insiderstatistiken, samtliga gånger på köpsidan. Även bland den övriga insiderhandeln från föregående år så finns samtliga affärer på köpsidan.  

Elos B-aktie handlas på Nasdaq OMX Small Cap. Läs mer om bolaget på www.elos.se

 
ads

Tips