March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Elpriset bör trenda upp från dessa låga nivåer

 

Elpriserna är i dagsläget låga men vintern närmar sig vilket brukar innebära att risken för större prisuppgångar ökar. Johan Sillén, som arbetar på Handelsbankens råvaruavdelning ger sin syn på elpriserna i en utförlig intervju.

 

Johan Sillén arbetar på Handelsbankens råvaruavdelning där man hjälper företagskunder med riskhantering samt tar fram lämpliga produkter och analys för de som vill placera i råvaror. Johan har jobbat 18 år i råvarumarknaden och kommer närmast från gruvbolaget BHP Billiton och satt dessförinnan några år som elhandlare på Vattenfall.   

 

Vilka faktorer påverkar elpriset mest på lång respektive kort sikt? 

Elmarknaden är väldigt komplex med många prisdrivande faktorer men om man ska göra det enkelt så är det framför allt kostnaden för att producera el genom kol som ger en rättvis bild av elpriset på lite längre sikt. Framför allt på kontinenten eftersom de använder mer fossila bränslen vilket indirekt också återspeglas i vårt Nordiska elpris. Sedan 2005 har vi även ett handelssystem för att möta kraven på minskade utsläpp så utsläppsrätter är under perioder starkt bidragande till priset eftersom kol är starkt bidragande till utsläppen. Ser vi till det kortare perspektivet är driftsäkerheten i vår kärnkraft viktig men främst skulle jag säga att elpriset är extremt väderstyrt. Kraftiga variationer i nederbörd, temperatur och vind kan snabbt förändra marknadsaktörernas syn på hur mycket el producenterna är beredda leverera på olika prisnivåer samt hur mycket el kunderna kommer att förbruka och är villiga att betala för.     

 

Vad tror du om elpriset på 12 månaders sikt? 

Jag tror att elpriset kan komma att stiga från dessa låga nivåer. Min bedömning är att kolpriset bottnade ur under sommaren .  Om vi bortser från Indonesien och Sydafrika är det svårt för gruvbolagen att finna lönsamhet på dessa låga nivåer vilket innebär att man kommer att stänga ned kapacitet, delar av nedstängningarna kommer troligtvis bli permanent. Utsläppsrätterna handlas på låga nivåer och även om det är ett känsligt läge för Europa att påtvinga industrin dessa kostnader bör de ändå komma att stiga något på sikt för att skapa någon form av incitament för att sänka utsläppen. Vi har idag ett underskott i energibalansen vilket i kombination med kärnkraftens relativa betydelse inför vintern, något som brukar överraska när den som mest behövs, bör vi ha scenario med stigande priser i en ganska lugn takt. 

 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till din marknadstro? 

Även om energibalansen förbättrats något efter de senaste veckornas kraftiga nederbörd har vi fortsatt ett underskott mot normalt och marknaden tenderar alltid att överreagera när vi går mot kallare tider. Detta skapar goda möjligheter för placerare med en lite mer kortsiktig vy att tjäna pengar på stora rörelser åt båda hållen. Sett på sikt bör vi dock trenda uppåt med ett något ”fastare” golv och ”mjukt tak! 

 

 Vad kommer att styra elpriset på lång sikt? 

Kostnad för ny kapacitet, vi ser låga elpriser som en rättighet men någon måste betala för de produktionskällor som ersätts. En parameter som snabbt vuxit fram och blivit till en stor joker är satsningen på förnyelsebart, framför allt i Tyskland där energiomställningen innebär att man stänger ned kärnkraft och satsar på främst sol och vind.  Detta har gått väldigt mycket snabbare än någon kunnat förutse , men fortfarande återstår en stor utmaning då den största delen av Tysklands elproduktion genereras av kolkraft.  Vad får det då för implikationer för oss, jo för det första innebär en satsning på förnyelsebara källor att vi bygger bort basen i produktionsmixen och ökar exponeringen mot mindre driftsäkra källor som dessutom är svåra att prissätta. Subventioner och en otydlighet kring exempelvis kvotplikten här hemma gör det till en osäker parameter. Det enda vi vet är att prisrörelserna kommer bli större och mer svåranalyserade. Detta skapar en osäkerhet för den elintensiva industrin samtidigt som investerare nog välkomnar möjligheterna till god avkastning genom en ökad volatilitet på elmarknaden. 

 

Har du samma åsikt om elpriset på kort sikt (två-tre månaders sikt)? 

Ja, om vi antar ett någorlunda normalt väder under vintern, dvs utan alltför mycket nederbörd och milda temperaturer, bör elpriset att trenda upp från dessa låga nivåer. 

 

Ni har fyra olika elcertifikat som man kan handla på. Kan du berätta kort om alternativen och hur de fungerar? 

Certifikaten är värdepapper som handlas precis som aktier genom aktiedepån. För den som tror på ett stigande elpris finns det två sätt att positionera sig. Antingen köper man ett vanligt certifikat, LONG EL H, eller så köper man ett sk hävstångscertifikat, BULL EL H. För den som tror på ett fallande elpris köper man antingen det vanliga certifikatet SHRT EL H eller hävstångscertifikatet BEAR EL H. Alla våra elcertifikat följer närmaste kvartalsterminen på elmarknaden NasdaqOMX,  dvs det förväntade spotpriset under kommande kvartal, men med skillnaden att hävstångscertifikaten ger dubbla avkastningen (och förlusten…) i förhållande till elprisutvecklingen på NasdaqOMX. Värt att tillägga är att hävstångscertifikaten BULL och BEAR lämpar sig bättre för den med en något kortare vy, kanske några dagar eller veckor, medan Certifikaten Long och SHRT lämpar sig väl för den med en något längre vy. Certifikaten är det enklaste sättet för privatpersoner att handla råvaror och man hittar dem under certifikatslistan i sin aktiedepå. 

 

Hur likvid är handeln i dessa fyra certifikat? 

Handeln är väldigt likvid, elcertifikaten är några av våra mest populära råvarucertifikat och ser vi till värdepapprets namn för exempelvis BULL EL H, innebär H på slutet att det är Handelsbanken som är emittent och alltid garanterar en marknad. Vi ser med andra ord till att våra placerare har det bästa förutsättningarna att handla dessa värdepapper när de vill.   

 

 Om man tror på stigande priser i vinter, är det bara att köpa nu? 

Ja det tycker jag, jag har själv köpt och dessutom sett till att binda min elräkning

 

Se även www.handelsbanken.se/ravaror. Där hittar du mer information om råvaror och olika råvaruplaceringar, grafverktyg där man kan följa prisutvecklingen på elmarknaden NasdaqOMX.
På www.borsrum.handelsbanken.se har Handelsbanken samlat sina experters syn på marknaden och intressanta placeringsmöjligheter. www.efn.se är Handelsbankens egen TV kanal med aktuella nyheter och reportage.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.