March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • En mångfalt bättre klinisk metod på väg till marknaden

En mångfalt bättre klinisk metod på väg till marknaden

VibroSense är ett medicintekniskt bolag som är på väg till Aktietorget. Bolaget utvecklar mätinstrument som bl.a. avslöjar vibrationsskador och känselnedsättning. Här följer en intervju med bolagets VD Toni Speidel.
Analysen av bolaget finns här

VibroSense teknik bygger på multifrekvens vibrametri. Kan du berätta kort vad det är för något?

Multifrekvens vibrametri är en metod som vi brukar kalla hörseltest på huden. Istället för att skicka in ljud i öronen utsätter vi huden för mekaniska vibrationer som man då kontrollerar på ett bestämt sätt med olika frekvenser och intensitet. Man bygger upp ett vibrogram som liknar ett audiogram. Metoden är beskriven i bolagets IM och hemsidan med mer uttömmande information.

VibroSense började sin resa med ett handinstrument för att mäta nedsatt känsel till följd av vibrationsskador i arbetslivet. Därefter har ni kommit att fokusera mer på känselmätning i fötterna hos diabetespatienter. Vill du berätta kort om produktresan?

Handinstrumentet baseras på forskningresultat från Göran Lundborg som är professor i handkirurgi. Han fann underliggande problem med vibrationsskador som han inte kunde diagnosticera med de metoder som fanns. Vi lanserade ett CE-märkt instrument 2007 för att undersöka känseln i händerna med multifrekvens vibrametri. Vi kände dock till att motsvarande problematik fanns i föttterna. Diabetes och vibrationsskador ger ungefär likvärdiga nervskador.

Vi gjorde undersökningar på två grupper, en grupp som inte hade diabetes och en grupp som hade diabetes där vi fann signifikanta skillnader mellan de här två grupperna som man aldrig har sett tidigare att de finns. Då bestämde vi oss för att göra ett mätinstrument även för fötter för att hjälpa till att förebygga fotsår som är väldigt vanligt hos diabetespatienter som har fått nedsatt känsel vilket leder till komplikationer och resulterar i amputationer.

 

Det låter som att ni har en “proof of concept” redan och fotinstrumentet borde vara givet för primärvården?

Det stämmer. Redan idag gör man bara i Sverige 360 000 fotundersökningar av diabetespatienter. Kostnaden för samhället är årligen 2 miljarder kronor för dessa komplikationer som om de upptäcks tidigt kan spara samhället mycket pengar och framför allt skona patienter från lidandet.

 

Hur ser marknaden för mätinstrumentet ut i Sverige?

Marknaden består av primärvård- och specialistvård. Alla kliniker anslutna till diabetesregistret, 1246, är potentiella kunder till VibroSense. Varje klinik kommer att behöva 1-2 mätinstrument eftersom det görs så pass många undersökningar att det inte är säkert att klinikerna kan hinna med utan två mätinstrument. 

När det gäller företagshälsovården har vi 400-500 i Sverige och där behövs 0,5 mätinstrument per hälsovård eftersom alla inte har vibrationsexponerade kunder.

 

Hur ser det ut i övriga Europa?

För att få en överblick av den europeiska marknaden kan vi jämföra den totala mängden diabetespatienter. Tittar vi på hur många som är drabbade kan vi se att det finns 400 000 diabetespatienter i Sverige medan det finns 55 000 000 i Europa. I Sverige uppgår vibrationsexponerad personal till 400 000 personer medan den uppgår till 26 000 000 inom EU. Då ska man även komma ihåg att världsmarknaden är uppskattningsvis 4 gånger så stor som den europeiska marknaden.

 

Hittills genomförda studier har visat upp lovande resultat. På vilket sätt skiljer sig kommande studier mot hittills genomförda?

Två saker. För det första vet vi inte idag vad som är normalkänsel i fötterna. Det vet vi på händerna. När vi gör undersökningar idag jämför vi med normalkänseln hos en större population och kan då avgöra om känseln är nedsatt. Vi behöver samla in samma data på fötter.

Sedan ska vi ta reda på vid vilka nivåer det börjar bli kritiskt med risken för fotsår att man behöver sätta in förebyggande åtgärder, innan patienterna har hunnit utveckla fotsår.

Hela tanken är att man mäter känseln och så länge alltid ligger över biomarkörerna så är allting bra men när man kommer ner på biomarkörerna så ska det automatiskt gå en remiss till multidisciplinära teamen så att personerna kan få vård innan de får fotsår.

 

EU-direktiv borde också skapa möjligheter för handinstrumentet?

Som jag sa innan är det 26 000 000 som jobbar med vibrerande verktyg idag i EU men marknaden är ännu inte mogen. Det finns ännu inte den insikten om vibrationsskador men det håller på att ändra sig. På sikt kommer det dock att bli en standardmetod för att mäta vibrationsskador hos de som jobbar med vibrerande verktyg, det är vi övertygade om. 

 

Hur kompletterar instrumenten varandra?

Båda instrumenten är byggda på samma hårdvaruplattform med en gemensam analys-mjukvara. Vissa skador drabbar framför allt händerna, tex vibrationsskador eller nervinklämningar i handleden. Här blir handinstrumenten ett naturligt hjälpmedel i diagnostiken. För andra sjukdomar, tex  diabetes är man speciellt intresserad av nervskador i fötterna och där har fotinstrumentet en given plats.

Sen har men en tredje variant där man vill kunna jämföra utfallet i hand respektive fot via sk differentialdiagnostik för att utesluta eller bekräfta olika symptom. En frågeställning kan tex vara om en person med diabetes som har problem med sina händer, beror detta på diabetes eller är orsaken en annan?  En annan frågeställning kan vara om ett känselbortfall i foten beror på diabetes eller ett misstänkt ryggproblem. I dessa fall kompletterar hand- och fotinstrumenten varandra och kan ge läkaren värdefull information som stöd vid diagnostiken. 

Bedömer du att fotinstrumentet kommer att slå in sig på marknaden lättare än handinstrumentet?

Ja, betydligt lättare. När vi pratar om diabetesneuropati i fötter talar vi om en marknad som redan finns. 2013 gjordes det bara i Sverige 360 000 fotundersökningar. Vi behöver inte tala om att det är en ny diagnostik. Utan vi ger marknaden en metod som är sannolikt 10 gånger bättre än den som finns och vi kommer med ett nytt instrument.

 

Vad kostar produktutvecklingen och hur långt räcker emissionspengarna?

Utvecklingen av fotinstrumentet kostar 8 miljoner kronor. 3,7 miljoner ska användas till studierna. Nuvarande pengar ska räcka i minst 18 månader och därefter kommer vi att behöva finansiera fortsättningen. Det finns olika möjligheter och vi har ännu inte tagit ställning till vilken typ av finansiering vi ska använda.

Pengarna vid fulltecknad emission tillsammans med Vinnovabidraget och befintlig kassa räcker för produktutvecklingen men räcker inte till typprovningen (CE-märkning), och produktionsuppstarten.

När är ert nästa generations mätinstrument färdigställt?

Det ska vara färdigt för att lanseras inom 24 månader efter slutförd emission.

Hur ser marknadsstrategin ut?

Den kan förklaras i fyra steg. Vi väntar inte i 24 månader innan vi börjar sälja in mätinstrumentet. Så fort som möjligt kontaktar vi erkända kända forskningsinstitut utanför Sverige. De får möjlighet att forska med instrumentet. I steg två får vi upp samarbeten mellan instituten så att de kan säga gemensamt att det här är en bra metod, d.v.s. att vi får akademisk konsensus. Inom 24 månader ska vi vara klara med de första två stegen.

Nästa steg är att vi måste ha in multifrekvens vibrametri i riktlinjerna inom vården. Vi vill då att det ska stå uttryckligen att multifrekvens vibrametri ska användas för att undersöka fötterna. Då ska vi bearbeta de som beslutar riktlinjer. Den kompetensen har vi redan i styrelsen. Henrik Brorsson som sitter i styrelsen är expert på det området och jobbar redan idag med detta inom diabetes på Novo Nordisk. När vi har fått acceptans börjar vi sälja till bredare kundgrupper. Då finns riktlinjerna som säger att det här är en metod som ska användas och då börjar volymleveranserna.

Hur kommer ni att bygga organisationen under de närmaste åren?

Kärnkompetensen ska samlas i bolaget. D.v.s. kunskap kring mjukvara, hårdvara och multifrekvens vibrametri. När det gäller marknadsföring och försäljning kommer vi initialt att anlita externa säljare som har expertkompetens inom medtech försäljning.

Hur snabbt tar försäljningen fart efter att mätinstrumentet är klart?

Jag räknar med att det tar 18 månader från att fotinstrumentet är klart tills bolaget når positivt kassaflöde. Under tiden kommer vi även att sälja det gamla handinstrumentet.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.