januari 25, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Senaste Nytt
 • >
 • Hållbarhetsperspektiven kommuniceras idag världen över – planetens framtid är i fokus

Hållbarhetsperspektiven kommuniceras idag världen över – planetens framtid är i fokus

 • september 18, 2019
 • Redaktionen

Idag toppar klimatfrågor, hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling dagligen medborgarnas, politikernas, myndigheternas och olika offentliga aktörers samt näringslivets samtalsagendor runt om i världen. Redan år 2022 beräknas att 60 % av världens BNP kommer att skapas genom digitaliseringen.

Lösningarna finns där redan idag, men fortfarande i många fall som enskilda delar likväl behovet av en ökad kunskap och insikt om sammanhanget och tidsfaktorn för att hantera klimatomställningen som är grunden för allt framtida liv på jorden.

Vi står idag inför ett helt nytt paradigm i samhällsutvecklingen som förändrar våra tankemönster och beteenden. Under de senaste århundradena har mänskligheten utvecklats från att leva i ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle och står nu på tröskeln till det nya globala och digitala samhället med klimatutmaningen i fokus.

“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”, sa FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon om de globala målen för hållbar utveckling från FN när de antogs av världens länder 2015.

Målen syftar ytterst i att få slut på extrem fattigdom, att bekämpa ojämställdhet och orättvisa, främja fred och rättvisa samt att åtgärda klimatförändringen. De problem som världen ser hänger nära samman och en omställning till ett mer hållbart samhälle vilket kräver insatser på många områden och det redan idag.

Sprinkle Daily är en digital nyhetstidning och en del av den svenska start-up koncernen Sprinkle´s verksamhet med internationella ambitioner att i klimatomställningen vara med och bidra till att föra samman nyskapande delar till en helhet för att lösa människors digitala livspussel i vardagen. Detta i den lokala miljö där de vistas och utifrån en hållbar utveckling och därmed skapas ett helt nytt digitalt ekosystem med målet att vara självförsörjande på förnyelsebar energi.

Sprinkle Daily ser även behovet av att vara med och bidra till en ökad kunskap och insikt om entreprenörskap, teknikutveckling och kommunikation i det tidevarv vi lever i och utvecklar därför Sprinkle University, en mötesplats för kunskapsutbyte för vanliga människor som vill ta steget in i det globala och digitala samhället med ett klimatsmart perspektiv. Verksamheten i koncernen baseras på det traditionella kvalitetshjulets filosofi om ständiga små förbättringar dagligen.

Sammanfattningsvis är det nu med andra ord dags att vi går från ord till handling mot en fossilfri framtid baserad på hållbarhet utifrån fyra perspektiv.

Ekonomisk hållbarhet

Det finns sannolikt flera definitioner på ekonomisk hållbarhet. Utifrån ett företagarperspektiv väljer vi definitionen av ekonomisk hållbarhet som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital. D v s utan att det sker på bekostnad av en minskning av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet definieras som det som har med jordens ekosystem att göra. Vilket innefattar klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biologisk mångfald inklusive pollinering och fotosyntes. Produktion av varor och tjänster får inte kompromissa med ekosystemens förmåga att återskapa uttagna resurser. I ekologisk hållbarhet inkluderas ibland även människors hälsa, i den mån den påverkas av den yttre miljön i form av föroreningar, buller etc.

Teknisk hållbarhet

Teknikutveckling bidrar till en hållbar utveckling om lösningarna kommer till användning och gamla och dåliga lösningar därmed fasas ut. Om människor inte har tillgång till elektricitet bromsas social och ekonomisk utveckling, men det ger även hälsoeffekter eftersom man kan tvingas använda bränslen som ger upphov till luftföroreningar. Dricksvattnets kvalitets är en annan faktor som påverkas.

Teknisk hållbarhet handlar även om att utveckla verktyg för att kommunicera med olika beslutsfattare, företag, myndigheter och internationella organisationer, konsumenter och yrkesverksamma. Tekniks hållbarhet bygger på ny teknik som kommer till användning.

Social hållbarhet

Den sociala hållbarhetsdimensionen definieras till stor del som välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa och bildar tillsammans den sociala dimensionen av hållbarhet. Vad det innebär i praktiken varierar dock beroende på vilken kontext man befinner sig i men innefattar ett bra boende, säkra och trygga miljöer samt möjlighet till personlig utveckling.

 

Redaktionen för Sprinkle Daily

 
ads

Tips