april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Hög avkastning med nytt finansieringskoncept

Moretime Financial Services (MFS) utgör ett intressant koncept som kommer från Aktietorgsnoterade Moretime. Moretime arbetar på ett nytt sätt med att leverera nytta till sina kunder inom konsultområden som traditionellt sett är dyra för kunderna. Med Moretimeaffären följer en sällsynt kundinsyn och möjlighet att skapa kundnytta och bidra till starkare företag.

MFS startades för två år sedan under namnet Billevo. Affärsidén var att hjälpa SME företag att pressa priserna på fakturaköp. I slutet av 2014 breddades verksamheten till att även omfatta förmedling av lån och sedan i mars 2015 även leasing. Bolaget har gått från att erbjuda ren rörelsekapitalfinansiering till att även omfatta finansiering av anläggningskapital. Moretime förvärvade Billevo i februari 2015 som ett led i uppbyggnaden av ett finansieringsben.

 

Affärsidén är att ge entreprenörer och SME-företag tillgång till finansiering på konkurrenskraftiga villkor. Det ska ske genom en kombination av rådgivning, finansieringsförmedling och egen finansiering eller direktinvestering.

 

Bolaget har redan idag kanaler för att erbjuda extern finansiering till sina kunder. För att bygga upp egna finansieringsmuskler kommer preferensaktier att ges ut med en emission som är tänkt att genomföras under maj månad. Vid en lyckad emission kommer bolaget att kunna erbjuda både extern- och egen finansiering och därmed stärka sitt erbjudande mot kunderna.

 

Hög avkastning genom informationsövertag

Finansieringen av kunderna kommer i huvudsak att ske via partners och den egna finansieringen ska riktas till utvalda kunder. Det är just det sistnämnda som är intressant eftersom Moretimekoncernen sitter på ett informationsövertag genom att leverera ekonomi- och juridiktjänster till dessa kunder. Det informationsövertaget överstiger det informationsövertag som även banker har. I teorin kan därför MFS ta en högre risk i finansieringen och därmed även få en bättre avkastning på eget kapital.

 

MFS målsättning på medellång sikt är att skapa ett månatligt provisions- och ränteöverskott på minst 1,5 mkr. Detta mål skall uppnås senast under andra kvartalet 2017. Nettoresultat efter avdrag för försäljnings- och administrationskostnader vid denna volym skall uppgå till minst 50{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av provisions- och ränteöverskottet innebärande ett månatligt överskott om minst 0,75 mkr. Avkastningen på eget kapital skall uppgå till minst 25{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

 

Inte nog med att inblicken i verksamheten kan sänka kreditgivarens risk. Moretime erbjuder kunden även hjälp med företagsutveckling. Förutom att kunna erbjuda finansiering till kunder med tillräcklig återbetalningsförmåga, kan en del av affärsidén sägas vara att stärka bolagen ytterligare. En första pilotkund finns redan, i form av Cistes Energi AB. Med Moretimes affärsutveckling och finansiering hjälper Moretime Cistes att växa genom en ompaketering av bolagets produkt. MFS tillhandahåller en finansieringslösning som möjliggör för Cistes att investera i den utrustning (Cistes-skåpet) som installeras hos kunden. Det man kan säga är att Moretime stärker Cistes på flera sätt där finansieringen är en väsentlig del av affären. Förutom att erhålla avkastning på kapitalet kan Moretime med sin inblick reducera risken. Affärskonceptet påminner om riskkapitalbolag som investerar mer än bara kapital i portföljbolagen och den vägen kan skapa en hög avkastning till sina investerare.

 

Manne von Platen kommer att leda MFS. Han har 30 års erfarenhet från finansbranschen. Under de senaste 10 åren har Manne hört till ledningsgruppen i Swedbank Finans. Manne har bland annat byggt upp affärsområdet AutoPlan, som erbjuder finansiering och administration av företags tjänstebilar, till att idag vara klart marknadsledande.

 

Den potentiella avkastningen som beräknas uppgå till 12-32{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} per år är en intressant affär i dagens lågränteklimat. Preferensaktien i MFS är något av en unik affärsmöjlighet för aktieägare som söker en hög räntebärande avkastning.

 

Avkastning på upp till 32{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} per år

Avkastningen på 32{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} per år ska åstadkommas genom en årlig utdelning om 12{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i kombination med inlösen om två år med 40{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} premie. För att avkastningen ska kunna uppgå till 32{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} per år gäller det att inlösen sker om just två år. Skulle inlösen ske först efter exempelvis 4 år blir avkastningen 22{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

 

Investeringen kan inte ses som riskfri. MFS ska positionera sig i ett mer riskfyllt marknadssegment än t.ex. banker. Insyn och riskspridning är två nyckelfaktorer i affären. Med kanske marknadsledande insyn har MFS goda förutsättningar att sänka risken i portföljen. Viktigt att notera är att MFS diversifierade erbjudande innebär att man kan välja vilka kunder som ska erbjudas egen finansiering. Förhoppningen är att insynen ska hjälpa till att välja rätt “utvalda” kunder. Det är dock önskvärt att emissionen resulterar i en tillräckligt stor kapitalbas för att även sprida risken tillräckligt i portföljen.

 

MFS har ett nytt koncept och det är viktigt att emissionen blir en framgång och en stor del av emissionsvolymen tecknas. Konceptet står visserligen inte och faller med emissionsresultatet då affären fortfarande är densamma även om hela emissionen inte blir tecknad. Där emissionsutfallet framför allt har betydelse är riskspridningen eftersom ett större investeringsbelopp också skapar utrymme till en mer diversifierad kundstock. 

 

Det nya konceptet för även med sig fördelar för investerare i det här skedet. Det är ett “proof of concept” som ska till nu och därav den generösa avkastningsmodellen. Så fort man har visat att konceptet håller och att det informationsövertag som Moretime sitter på kan leverera en ovanligt hög avkastning i finansieringssammanhang, kommer bolaget att välja en annan finansieringsmodell, t.ex. stamaktier. Precis som MFS ska ta väl betalt för risken i finansieringen, erbjuder man också en hög avkastning för att investera i ett nytt koncept från en aktör som tar två kliv in i finansieringsbranschen på en och samma gång. Via den tidigare verksamheten i Billevo har MFS visserligen delvis etablerat sig som en aktör men affären blir nu betydligt större.

 

Utväxling på investerat kapital

Den höga avkastningen som bolaget kommunicerar ut att man tror kan komma preferensaktieägarna till godo möjliggörs genom att det inte enbart är det investerade kapitalet som arbetar. Utöver avkastningen på egna finansieringslösningar kommer även intäkter från rådgivning och finansieringsförmedling. Med andra ord en bra och generös utväxling på investerarnas pengar. Merparten av avkastningen kommer att komma från den egna finansieringsstocken men det finns betydande pengar i rådgivnings- och förmedlingsverksamheten. 

 

MFS kommer sannolikt inte att ha några problem med att hitta kunder. Bolaget indikerar redan nu att hela det investeringsbara kapitalet kan komma i arbete redan inom loppet av ett par månader med de kontakter och den efterfrågan som man ser idag. Extra bonus som inte finns i kalkylen idag är om bolaget snabbt kan bygga upp bra och friska finansieringsstockar i egen regi som kan säljas vidare till t.ex. banker.

 

På det stora hela är det en naturlig och väl genomtänkt affär som har vuxit fram från Moretime. Behovet är stort och MFS får tillgång till en välutbyggd infrastruktur för att vaska fram rätt kunder. Informationsövertaget är en nyckel till affären som kan hjälpa till att åstadkomma det som alla investerare borde leta efter, en edge där den potentiella avkastningen överstiger risken. 

 

En extra bonus är att förutom den potentiellt goda avkastningen från preferensaktier gynnar finansieringsaffären även investeringen i Moretime eftersom de kunder som finansieras också skapar en meraffär för Moretime. Är man aktieägare i Moretime Professional Services utgör en investering i MFS preferensaktie en given affär.

 

Teckning av aktier

Vid teckning kommer man inte att vara helt inlåst i aktien under två år eller fram till dess att inlösen sker. Skulle man vilja sälja i förtid kommer man att kunna göra det på Alternativa marknaden där preferensaktien kommer att listas. Grädden på moset är att bolaget betraktas som onoterat bolag vilket ger 25{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}-ig beskattning och skattefri utdelning för bolag. Man kan teckna preferensaktierna fram till 29 maj. 

 

Sammantaget är MFS ett oerhört intressant investeringsalternativ. Att hantera risken genom informationsövertag är ett intressant koncept och affärsupplägget innebär en bra utväxling på investerat kapital. För att stötta ett “proof of concept” får man som investerare bra betalt för den risken man tar om man tecknar preferensaktien i Moretime Financial Services.

 

För mer information och teckning läs här

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads