juli 2, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Krönika – Från labil till stabil

 • 2019-01-16 11:59
 • Redaktionen

Krönikan skriven av: Peter Rinaldo

På grund av sin historia med extrem volatilitet har kryptovalutor blivit
synonymt med riskabla affärer. I ett avseende är det ett välförtjänt och
sanningsenligt rykte, men i ett annat avseende dess motsats.

Blockchain-teknik och smarta kontrakt ger kryptovalutor möjligheten att bli säkrare att investera i än andra
valutor. Förutom den “inneboende” säkerheten en kryptovaluta får från sin blockchain-algoritm behöcer de
smarta kontrakt den möjligör inga mellanhänder. Detta är ett mycket viktigt drag, särskilt för människor som
bor i så kallade “underutvecklade” länder. Avsaknaden av mellanhänder sänker priset på produkterna på den
internationella marknaden och kan förändra exporten från rena råvaror till förädlade produkter. Detta utan att
behöva tillgripa den låglöneekonomi många andra måste göra. Arvet från från kolonialismen och den girighet
och de handelskrig den medförde håller på att förändras. Istället för att vara “underutvecklade” kan dessa
länder nu bli både konkurrenskraftiga och samtidigt visa de traditionella ekonomierna hur rättvis och hållbar
handel kan skapas. När förnybar energi har eliminerat transporternas negativa klimatpåverkan blir handeln
både renare, billigare och hälsosammare. Kombinerad med en mycket hög solfaktor kan nu den tidigare
“underutvecklade” världen genom övergången till kryptoekonomin att bli mer konkurrenskraftig och ta
ledningen i övergången till en hållbar framtida ekonomi. I en sund decentraliserad ekonomi, där handel sker
direkt mellan producent och användare behövs inga internationella banker eller andra icke-produktiva
“räntetjuvar”. Därför är en rättvis och hållbar ekonomi inte bara möjlig i framtiden, utan även att föredra.

Kan en kryptovaluta bli stabilare än traditionella valutor?

Volatiliteten antas vara det viktigaste draget bakom kryptovalutorna, men detta är inte ett inneboende drag.
Inte alls. En kryptovaluta kan formas på många sätt. Vad som är skrivet i algoritmen bestämmer
transaktionssäkerheten, och precis som traditionella valutor avgörs en kryptovalutas stabilitet av sin
värdereserv. Historiskt sett har de flesta traditionella valutors stabilitet avgjorts av dess guldreserv.
Reservens andel av värdet bestämmer valutans stabilitet. The more the merrier, så att säga. Nu har de flesta
av de traditionella valutorna minskat sina guldreserver till endast några procent av sitt handelsvärde. Förr var
reserven i guld men idag kan den ersättas av andra långvariga värden, som fastigheter eller naturresurser.
Eftersom de flesta internationella valutor endast har några procent av dess värde garanterad, är resten av
värdet byggt på förväntningar. Därför är det ganska enkelt att bli av med volatiliteten i vilken valuta som
helst: ju högre andel av dess värde som stöds av reella värden desto mer stabil blir den.

Det är här fördelarna med kryptovalutorna blir tydliga. På grund av sin mindre och hanterbara storlek kan
dess värdetäckning vara högre med mindre kapital, och därmed mer stabil. Om en kryptovaluta skapas för
ett visst ändamål och dess värde säkerställs av till exempel fastigheter, får valutan få en högre täckningsgrad
än traditionella valutor och blir därmed mer stabil.

Om en investerare är osäker på en kryptovaluta måste han eller hon helt enkelt göra en grundlig studie av
både dess algoritm och värdetäckning. Om det garanterade värdet är högt kommer valutas stabilitet att följa.
Detta utöver affärsidén avgör om det är en bra investering eller inte, precis som för alla investeringar.

Som en bonus, eller kanske som dess viktigaste egenskap, blir omfördelning i en decentraliserad
kryptoekonomi mycket naturlig och logisk. Kombinerad med handel baserad på direkta producent-tillkonsument-
kontrakt utan mellanhänder kan dessutom dessa “Crypto Nations” bli konkurrenskraftigare än
traditionella ekonomier.

Time will tell.

Fair play, Fair Pay

 
ads

Tips