december 5, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Lumito – vad hände sen och vart är de påväg idag?

 • juni 24, 2019
 • Redaktionen

Den 8 april publicerade Aktiebladet Veckans aktie som då var företaget Lumito.

Mycket har hänt sen dess och här kommer en uppföljnig om vart företaget är idag och vad som komma skall. Det är ett mycket spännande företag med mycket framför sig och vi på Aktiebladet är mycket glada över att få följa företagets framsteg.

Bolagsbeskrivning

Antalet vävnadsprover ökar med en växande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder samt nya individanpassade behandlingsmetoder. Detta kräver fler och mer specifika analyssvar. Samtidigt är sjukvårdens kapacitet begränsad, vilket ger allt längre svarstider efter provtagning. Parallellt finns ett stort behov att digitalisera analysprocesserna, så kallad digital patologi.

Träffsäkerheten baserat på dagens infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik är inte tillfredsställande vilket innebär att utlåtanden från patologer riskerar att vara felaktiga eller osäkra och därmed är behovet av ökad träffsäkerhet stort.

Med Lumitos unika och patenterade teknologi finns förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsproverna genom kortare analystider och högre kvalitet av analyserna. Lumitos teknologi ger även helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt.

Detta är Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk forskning på avbildningsteknik. Teknikerna, som baserats på uppkonverterade nanopartiklar (Up-Converted Nano Particles, “UCNP”), som absorberar ljus och återmitterar ljus med hög energi, kan användas till att skapa produkter för avbildning av såväl vävnader i levande organismer (In-Vivo) som på vävnadsprov i laboratoriemiljö (In-Vitro).

Lumito har sina rötter i forskningen vid Medicinskt lasercentrum vid Lunds universitet. Forskningen har bedrivits under många år med siktet inställt på att finna metoder som möjliggör att skapa bilder i vävnader som både är tydligare och djupare än befintliga metoder. Metoden som Lumitos teknik bygger på, baseras på användandet av UCNP:s som kontrastmedel för optisk avbildning. Forskningsgruppen leddes av professor Stefan Andersson-Engels. Sedan 2008 har gruppen publicerat 15 vetenskapliga artiklar inom ämnet UCNP:s för biomedicinskt syfte.

Lumito ser en stor potential i att utveckla nya och effektivare metoder för vävnadsdiagnostik genom UCNP-infärgning av vävnadsprover, s.k. immunohistokemi (lokalisering av proteiner med hjälp av fluorescerande antikroppar), i kombination med standardiserade infärgningsmetoder. Bolagets teknologi ger också möjlighet att söka efter flera sjukdomsmarkörer samtidigt i samma vävnadsprov. Genom en sådan parallell infärgning kan flera analyser göras samtidigt med högre kvalitet och tillförlitlighet.

Bolaget har sedan noteringen 2018 skapat ytterligare värde genom vidare forskning vilket resulterat i viktig feed-back. Bolaget arbetar med utveckling av instrument som innebär förhållandevis lågt investeringsbehov och en snabb väg till marknaden.

Bakgrund

Bolaget bildades 2010 och är ytterligare en spin-off från den forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum som under lång tid har letts av professor Stefan Andersson-Engels. Lumito kan därmed ställa sig till en rad av företag som spirat och växt ur denna forskarmiljö; Gasoptics Sweden AB och SpectraCure AB för att nämna några. Bolaget grundar sig på många års arbete av forskargruppens världsledande forskning inom området. Efter att i ett tidigt skede gjort ett försök att kommersialisera tekniken genom en affärsmodell baserat på licensiering av teknologin beslutade bolaget att ta tekniken till marknaden genom att utveckla egna produkter inom Digital Patologi.

Marknad

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik (tissue diagnostics) uppskattades 2018 till ca 6 miljarder USD. Marknaden förväntas 2024 uppgå till ca 8 miljarder USD 2024 med en årlig tillväxt på ca 10% årligen.

De största geografiska marknaderna är Nordamerika och Europa följt av Asien. Latinamerika och Mellanöstern & Afrika (MEA) står tillsammans endast för ca 10 % av den globala marknaden. Störst tillväxt förutspås i Asien. Lumito planerar att i första hand vända sig till de europeiska och nordamerikanska marknaderna.

Det föreligger en massiv efterfrågan på denna typ av forskning och fokus ligger på att produkten kommer vara färdigutvecklad för marknaden våren 2020.

Kunder.

Den globala marknaden brukar delas in i sjukhus (hospitals), mobila sjukhus (ambulatory surgical centers), kontraktslaboratorier (diagnostic centers) samt forskningslaboratorier (research laboratories).

Bolagets strategier.

Om Lumito ska ut på marknaden så kan man nog anta att detta kan komma att göras tillsammans med en samarbetspartner. Man kan anta detta eftersom att Lumito aktivt deltar på diverse event och dylikt som senast på Nordic Symposium on Digital Pathology.

“Det här är ett mycket bra tillfälle att samlat få presentera vår teknik och att träffa patologer och företrädare för olika verksamheter inom digital patologi”, säger VD Stefan Nilsson.”

I senaste kvartalsrapporten kan man även läsa under VD-Kommentar. “Intensiteten har ökat vad gäller externa kontakter och nätverkande med syfte att skapa relationer med potentiella kunder partners och för att bygga upp ett nätverk runt bolaget”.

Patenterad teknologi inom digital patologi ger diagnoser bättre träffsäkerhet.

Lumito har utvecklat en teknik som med hjälp av UCNPs kan förbättra träffsäkerheten inom vävnadsdiagnostik genom att avvikelser i vävnadsprover blir tydligare och därmed lättare att diagnostisera. I dagsläget används en metod där träffsäkerheten endast är 70 %, och som är lägre när en sjukdom t.ex inte är särskilt utvecklad. Eftersom detta är negativt för patienter och för vården i stort förväntas incitament finnas för att anamma teknologi som ger bättre möjlighet till korrekta diagnoser. Däremot kan det finnas motstånd i från  t.ex patologer som har arbetat med traditionell metod hela karriären som därmed kan vara illvilliga att prova ny teknologi. Denna risk minskar däremot något genom att Lumitos instrument kan användas på samma sätt som patologer arbetar i dagsläget och är kompatibel med samma infärgningsvätskor. Vidare är det viktigt att Bolaget initialt lägger fokus på arbete för att öka kännedom om produkten och dess fördelar för att höja sannolikheten för en lyckad kommersialisering under 2020.

Kommersialisering väntas starta i början på 2020

Bolaget planerar att påbörja kommersialiseringen av sin produkt under första kvartalet 2020. Detta kräver att Lumito hittar en distributör inom rätt segment för att sedan börja sälja instrument till referenskunder för att visa ett proof of concept. Givet att bolaget får positiva referenskunder förväntas försäljningen tillta efter 2020. 2021 förväntas en omsättning om 81 MSEK med en bruttomarginal om 51 %. Skalfördelar väntas leda till förbättrade marginaler i takt med ökad omsättning.

I ett Base scenario värderas Lumito till ett riskjusterat nuvärde om 2,9 kr per aktie.Lumitos ambition är att under första kvartalet 2020 påbörja kommersialiseringen av bolagets produkt. Målet är att få ett antal första kunder som proof of concept för att bättre kunna etablera sig på marknaden. Givet att bolaget lyckas med detta estimeras Lumitos framtida kassaflöde till ett riskjusterat nuvärde om 174 MSEK, motsvarande ett motiverat värde per aktie om 2,9 kr.

Kassan och likviditet.

Bolaget tog nyligen in 38.5 miljoner kronor där emissionen blev 155% övertecknad. Bolaget kommeryttligare få in pengar via utestående teckningsoptioner som redan är in the money.Detta innebär att man har en kassa som räcker i 2år framöver.

En del av Styrelsen.

Här finner man många kända profiler såsom Vd Stefan Karlsson, Masoud Khayyami, Ulf Bladin, Urban Widén och Stefan Andersson-Engels.

 

 

 
ads

Tips