april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Mer och mer talar för en uppvärdering

Moretime är ett av de snabbast växande noterade tillväxtbolagen i Sverige. Bolaget har ambitioner och tillväxtplaner som få andra bolag kan mäta sig med. Senaste kvartalsrapporten visar på fortsatt kraftig tillväxt och frågan är hur länge till aktiemarknaden kan blunda? 

Det är många företag som har höga ambitioner men det är få företag som lyckas växa med 80{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} per år. Moretime förtjänar mer uppmärksamhet än företaget får på aktiemarknaden idag.

 

Moretime utmanar traditionella strukturer inom konsultsektorn och bygger en skalbar affär med repetitiva intäkter. Konsulttjänstemarknaden inom de affärsområden där Moretime är verksamt uppgår till runt 40 miljarder kronor per år. Målsättningen är att konkurrera med traditionella revisions-, juristbyråer etc, dvs. med aktörer som erbjuder företagskonsulttjänster. Detta ska man göra på ett smart sätt, genom att göra bred kunskap tillgänglig billigt eller gratis för kunderna och sedan ta betalt för specialisttjänster. Digitaliseringen av kunskap ger möjlighet att återanvända tidigare arbete vilket skapar en bra affär för både Moretime och för bolagets kunder. Lawline.se är ett bra exempel på Moretimes digitala strategi. Det är en juridiktjänst för privatpersoner och företag där kunden kan få bashjälp gratis vilket leder kunderna in till bolagets jurister för specialisthjälp.

 

Det har blivit möjligt att skaka om traditionella strukturer tack vare de digitala möjligheterna som ännu inte har letat sig riktigt till konsulttjänstebranschen. Den digitala revolutionen började redan på 1990-talet i andra branscher. Amazon.com revolutionerade näthandeln för varor och sedan dess har näthandeln tagit allt mer av den totala marknaden för försäljning av varor. På varusidan handlar kunderna allt mer online och får hemleverans istället för att åka till fysiska butiker och handla. På konsulttjänstesidan är marknaden långt efter. Man bokar fortfarande ett möte med sin jurist, revisionsbyrå etc. och tar del av informationen rent fysiskt. Det gör att kundernas kostnader för expertkunskap fortfarande ligger på samma höga nivåer. De har inte följt med nedåt tack vare den digitala utvecklingen så som kostnader för varor i och med många konsumentinriktade tjänster har gjort.

 

Det kan tyckas svårare att sälja expertkunskap online än det är att sälja böcker, filmer, skor etc. som levereras via posten. Utmaningen att lösa problemet och leda den digitala revolutionen på företagstjänstesidan har Stockholmsföretaget Moretime antagit. Det är en lång väg att vandra men att döma av tillväxten har man hittat rätt karta. Vi bör även komma ihåg att varor som för 15 år sedan inte ansågs lämpliga för att handlas online, idag står för en stor del av omsättningen, t.ex. kläder och skor. Egentligen är det inte svårt att sälja och leverera expertkunskap digitalt. Det är en vanesak som intitialt drivs framåt tack vare priset och bättre tekniska lösningar. Framöver lär även tillgänglighet och bredd bli en drivande faktor, precis som i traditionella onlinebutiker. Räkna med att vanorna förändras på företagstjänstesidan. 

 

Moretime har visat upp en enastående innovationskraft och bredden i erbjudandet till kunderna är idag mycket större än för två år sedan. Egen utveckling av tjänster samt förvärv och vidareutveckling av förvärven har fått tjänsteutbudet att kontinuerligt växa. Vi kan räkna med en fortsatt utveckling av tjänster som kommer att öka bredden i Moretimes kunderbjudande. I en digital plattform är det också betydligt lättare att integrera externa tjänster så där har man en fördel gentemot rent fysiska byråer när det gäller möjligheten att utöka erbjudandet till kunderna.

 

I samband med noteringen på Aktietorget för ett och ett halvt år sedan var Moretime ett bolag där man kunde se en intressant vision och där tillväxten visade att bolaget var på väg mot något nytt. Förlusterna var dock stora. Ett och ett halvt år senare fortsätter tillväxten att vara hög samtidigt som lönsamhet närmar sig. Senaste halvårsrapporten visade en omsättningsökning på 86 procent (till 27,3 MSEK) och EBITDA på -0,5 MSEK (jämfört med – 10,1 MSEK året innan). För helåret väntas omsättningen landa på drygt 50 miljoner kronor.

 

Den tuffaste uppbyggnadsperioden är över och Moretime Professional Services har förutsättningar att klara sig utan framtida nyemissioner. Utvecklingstempot inom bolaget kan fortskrida genom andra sätt att finansiera utvecklingen än genom nyemission i det noterade moderbolaget. Inom Moretime pågår ständigt olika digitala utvecklingsprojekt och en strategi för att finansiera dessa är att knoppa av dem till separata bolag där man behåller en viss ägarandel och finansiera projekten externt. På det sättet kan bolaget finansiera nyutveckling utan att ta in kapital i Moretime Professional Services. Exemplet på en sådan affär såg vi när den nya finansieringsverksamheten finansierades i ett externt bolag, MFS (Moretime Financial Services) via emission av preferensaktier i våras. Det innebär att utspädningen inte behöver ske i det noterade Moretime Professional Services men aktieägarna kan ändå få ta del av utvecklingen som sker i dotterbolag. MFS avser att fortsätta utöka sin utlåningsverksamhet och kommer att ta in mer kapital. Men det är som sagt inget som innebär utspädning i Moretime Professional Services som är noterat på Aktietorget.

 

Som vi har lyft fram tidigare borde Moretimes snabba tillväxt leda till en ordentlig kursuppgång. Det digitala greppet om konsulttjänstesektorn bådar för en lång period av tillväxt framöver. Framför allt eftersom det är möjligt att skapa ett mer gynnsamt erbjudande för kunderna, inte minst kostnadsmässigt. Den digitala satsningen har gjort att tröskeln till ett positivt resultat är högre i Moretime än i traditionella konsultbyråer men skalbarheten är istället desto större. Likaså tillväxtmöjligheterna. Satsningen har gjort att de senaste årens resultat har varit negativa. Nu när lönsamhet närmar sig borde marknaden börja fokusera på skalbarheten och tillväxtmöjligheterna i bolaget, något man inte riktigt vågat tidigare.

 

Idag värderas bolaget till ungefär hälften av årets förväntade omsättning. Det ger ett P/S-tal på 0,5. Stora och mogna konsultbolag tenderar att värderas till P/S-tal på mellan 0,5-1, beroende på lönsamhet. Med Moretimes digitala profil och en affärsidé som bäddar för en fortsatt snabb tillväxt, samt lönsamhet som är inom räckhåll, borde aktien ha en betydande premie jämfört med mogna konsultbolag. En gradvis uppvärdering till P/S-tal på 2 borde vara möjlig. Det skulle i så fall betyda en fyrdubbling av börsvärdet baserat på årets förväntade omsättning. Och då ska man ha i åtanke att bolaget växer kraftigt.

 

Här följer en kort intervju med bolagets VD, Carl-Fredrik Morander som förklarar hur den digitala strategin hänger ihop med bolagets tillväxt och ger en inblick i framtiden för Moretime. 

 

– Carl-Fredrik, vad är hemligheten bakom en såg hög tillväxttakt?

Vår höga tillväxttakt beror på en kombination av lyckade förvärv, vidareutveckling av förvärven som har vuxit vidare, samt att vi har gått in i områden där det finns en förändring i marknaden och ett sug efter nya aktörer. Dessutom har vi haft en förmåga att locka till oss väldigt duktiga människor. Vårt starka varumärke gör att vi har relativt lätt att attrahera duktiga konsulter. Innovationskraften kommer från de duktiga människorna i organisationen.

 

– Hur viktiga har era digitala satsningar varit för den höga tillväxttakten? Hade det varit möjligt att växa så snabbt som en traditionell konsultbyrå?

Intäkterna i kronor från den digitala satsningen är inte så stora i förhållande till den totala omsättningen. Däremot har vår digitala satsning varit avgörande för att locka hit duktiga konsulter. Konsulterna förstår vikten och nyttan av digitaliseringen. De har hjälpt oss att växa så snabbt som vi har gjort. Som traditionell konsultbyrå hade vi inte kunnat växa lika snabbt. Den digitala utvecklingen är viktig även för kundanskaffningen. Vår främsta digitala kanal är lawline.se och där kunde vi under det tredje kvartalet se en ökning av trafiken med över 50{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} och vi har också fått upp farten på försäljningen av expressutredningar som vi tar betalt för. Dessa ökade med 224{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i kvartal tre och det visar att vår strategi att konvertera trafik till betalande kunder fungerar. 

 

– Kan ni upprätthålla den höga tillväxttakten? Vad är en rimlig tillväxttakt för de närmaste fem åren?

Under 2016 tror jag att vi kommer att ha en lägre tillväxt. Under det året kommer vi att arbeta mer intensivt med att få den digitala kundstocken att växa. Skillnaden är att intäkter som vi har momentant i den digitala verksamheten är lägre än intäkter vi har i den personberoende konsultdelen. Nu har vi skapat en konsultbas med ett 50-tal konsulter och nu är målet att digitalisera så mycket det bara går. Därför kommer att vi ha en något lägre tillväxt under 2016. Det är i linje med vår strategi. Den digitala utvecklingen kommer att hjälpa oss att från och med 2017 och framåt återgå till en hög tillväxttakt igen, som den tillväxt vi har uppvisat i år och förra året.

 

– Kan tillväxttakten finansieras utan en nyemission i Moretime Professional Services?

Vi har i grund och botten lönsamma rörelsedrivande bolag inom alla områden, redovisning,  HR, legal. Det visas av senaste rapporten där vi har särredovisat de olika affärsområden. Vi kommer att behöva finansiera digitala satsningar men det behöver inte primärt ske i Moretime Professional Services.

 

– Ni har visat upp en enastående innovationskraft och lanserar nya tjänster på löpande band. Är det vad kunder och aktieägare i Moretime har att förvänta sig även framöver?

Absolut. Det här är bara början. Vi kommer att lansera ett ekosystem för distribution och finansiering av företagstjänster. Tjänster som vi själva tillhandahåller är tjänster som alla företag behöver, bokföring, juridik, rekrytering, affärsutveckling, etc. Till det kommer vi att koppla andra tjänster, i egen regi och med partners, där vi även kan vara delägare. Lansering är planerad till Q2 2016. 

Visionen är att skapa en digital “one stop shop” för företagstjänster. Det finns inga begränsningar när det gäller tjänster. Och vi vet att kunderna gillar att ha allt samlat på en plats.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads