januari 25, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Senaste Nytt
 • >
 • Morgondagens globala ekonomi fokuserar på en hållbar tillväxt framför kortsiktig lönsamhet.

Morgondagens globala ekonomi fokuserar på en hållbar tillväxt framför kortsiktig lönsamhet.

 • september 23, 2019
 • Redaktionen

Allt eftersom globaliseringen och digitaliseringen får genomslag i omvärlden, i kombination med klimatutmaningen, behövs ett nytt tänkande och förhållningssätt när det gäller begreppet hållbar ekonomi och tillväxt. Ett faktum för det globala näringslivet under 2020-talet.

Det finns sannolikt flera definitioner på ekonomisk hållbarhet men utifrån ett företagarperspektiv väljer vi definitionen av ekonomisk hållbarhet som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital. D v s utan att det sker på bekostnad av en minskning av andra tillgångar i form av naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd.

Kraven på transparens ökar i alla branscher och samtidigt ökar behovet av faktabaserad information. Sett utifrån perspektivet att ett fåtal stora globala företag uppskattas att stå för omkring två tredjedelar av de globala klimatutsläppen finns det inget val utan ett förändrat förhållningssätt är ett måste för att vår planet ska kunna ge liv till framtida generationer.

Att prioritera kortsiktig lönsamhet framför hållbar tillväxt är ohållbart för vår planet men även för de aktuella företagen själva. Att förutspå vilka affärsmodeller och investeringar som kommer att vara framgångsrika i slutet av 2020-talet är dock svårt idag men enligt forskningen visar det sig att hållbara företag presterar bättre och genererar högre avkastning samt att företag med en affärsmodell där koldioxidutsläppen är låg ökar chanserna att lyckas i framtiden.

Konsumenter kräver en sådan redovisning redan idag, nya lagar och regelverk kräver det och framför allt har även investerare på allvar börjat att intressera sig för de negativa effekter på klimatet som koldioxidutsläpp genererar.

Morgondagens investerare kommer i framtiden att bli alltmer klimatmedvetna och ta del av relaterad information innan de beslutar sig för att investera i ett företag. Idag redovisas till viss del koldioxidpåverkan men det är med all sannolikhet bara början som kommer att kompletteras med en redovisning av ett företags påverkan på vatten, skog och mark, biologisk mångfald samt sociala faktorer.

Ett första steg på denna förändring, skriver Svenska Dagbladet Näringsliv, var när majoriteten av världens stora investerare skrev under FN:s principer för hållbara investeringar. Kapital som motsvarar ungefär 15 procent av världens rikedomar ska alltså inte bara investeras efter balans- och resultaträkning utan även hållbarhetsaspekter.

Investerare kalkylerar med risk och vill undvika att tillgångar med kort varsel blir värdelösa för att de plötsligt beläggs med en koldioxidskatt eller att priset på ej förnyelsebar energi drastiskt ökar. Idag är majoriteten av det vi i olika sammanhang konsumerar inte korrekt prissatt för det fall att konsekvenserna av koldioxidutsläppen fullt ut tas med i beräkningen.

Men allteftersom även den finansiella marknaden blir allt bättre på att inkludera nyckeltal för hållbarhet i sina redovisningar och i utvärderingen av risk i tillgångar kommer det med största sannolikt att råda en konsensus bland investerare om att det finns ett tydligt samband mellan avkastning och graden av hållbarhet.

Morgondagens företag bör med andra ord att redan idag fokusera på en hållbar tillväxt framför kortsiktig lönsamhet.

 

Källa: Sprinkle Daily / Svenska Dagbladet Näringsliv

 
ads

Tips