juli 15, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Börsen
 • >
 • NGM har beslutat om avnotering av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB.

NGM har beslutat om avnotering av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB.

 • 2020-06-21 10:16
 • REFH

Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market NGM AB (”NGM-börsen”) har konstaterat att Smart Energy Sweden Group AB (”Bolaget”), vars aktier är noterade på Nordic SME, vid upprepade tillfällen har brutit mot det tillämpliga regelverket. Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat att aktierna i Bolaget ska avnoteras från Nordic SME. Sista dag för handel med aktierna blir den 17 juli 2020.  

Disciplinnämnden finner att Bolaget har brutit mot såväl punkterna 2.2.9 och 2.2.12 som punkterna 4.1.1, 4.1.2, 4.2.4, 4.2.8, och 4.2.11 i regelverket. Disciplinnämnden beslutar, enligt avsnitt 5 i dessa regler, att Bolagets aktier ska avnoteras från Nordic SME. Sista dag för handel med Bolagets aktier i på Nordic SME kommer att vara den 17 juli 2020.

Överträdelserna rör ett större antal händelser såsom ofullständig informationsgivning vid offentliggörande av riktad emission, uteblivet offentliggörande rörande placering i preferensaktier, missvisande information i pressmeddelande om riktad emission, utebliven information rörande återgång av försäljning av aktier i dotterbolag, bristande och felaktig information i finansiella rapporter mm. Disciplinnämnden anger att det inte är fråga om enstaka ”olycksfall” i verksamheten utan speglar det förhållandet att Bolaget systematiskt och återkommande överskridit dessa gränser. Bolaget har brutit mot Regelverket på ett så allvarligt sätt att Smart Energy måste åläggas en strängare påföljd än vite.

Aktierna i Bolaget har handlats under observation sedan den 7 augusti 2019, då aktierna erhöll sådan status mot bakgrund av att NGM-börsen ansåg att det förelåg väsentlig osäkerhet rörande Bolaget.

I nämndens avgörande har deltagit f.d. justitierådet Bo Svensson, ordförande, f.d. justitierådet Severin Blomstrand, advokaten Anders Ackebo, f.d. chefsjuristen Ulf Lindgren och advokaten Fredrik Palm.

Avgörandet i sin helhet finns bifogat samt att läsa på NGM-börsens hemsida, www.ngm.se

 
ads

Tips