januari 20, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Power One AB satsar på smart hydro

 • augusti 29, 2019
 • Redaktionen

Vattenkraft är en förnyelsebar källa till elektricitet, men i traditionell form ödelägger den inte bara hela dalar för sina reservoarer, den förstör även den naturliga biologiska mångfalden. Men det var förr. Idag är den även en ekologiskt hållbar källa. Med dagens så kallade smarta vattenkraftverk läggs inga dalar under vatten Den biologiska mångfalden ödeläggs inte heller av dessa. Power One har därför beslutat sig för att utnyttja vattenkraften i den lilla flod som rinner genom Kabonga. Det är en liten flod, men med ett konstant flöde även under torrperioden, och lämpar sig bra för smart vattenkraft.

Vad är då skillnaden mellan traditionell och smart vattenkraft?

Förra århundradet var storskalighetens århundrade. Då byggdes nästan bara vattenkraft med dammar och turbiner. Dammarna användes till att utjämna produktionen under året. Dessa dammar har dock lagt stora arealer med skogsmark under vatten, samtidigt som de blivit hinder för fiskarnas vandringar. Inte bara skogarna i dalen ovanför dammen utan även den biologiska mångfalden i floden påverkades alltså. Fisk kan varken ta sig upp eller ner levande genom en turbin och då många fiskarter förökar sig på speciella platser, dit de måste ta sig, har även hela arter försvunnit ur utbyggda flodsystem.

Den smarta vattenkraften använder inte dammar. Genom att ta bort dessa undviks vattenkraftens nackdelar, men samtidigt försvinner naturligtvis dess syfte, dvs att utjämna vattenkraftens årstidsväxlingar i intensitet. Den smarta vattenkraften kompenserar detta genom att kombinera flera olika kraftkällor som har olika årstidscykler. På så sätt undviks alltså den både kostsamma och miljöskadliga dammanläggningen. Istället vinns friheten att använda små och billiga system som dessutom är skalbara. Istället för en enda stor dammanläggning kan fallhöjden utnyttjas på flera ställen. Det finns idag en uppsjö med olika varianter avpassade för olika förhållanden och i Kabonga kommer Power One att använda sig av olika varianter i olika delar av floden.

Ett exempel på en smart hydro som inte påverkar den biologiska mångfalden är holländska Turbulent. En turbulent smart hydro kostar mellan 80.000 USD till 300.000 USD, men den genererar ungefär motsvarande intäkter på ett år under gynnsamma förhållanden. Vattenflödet i den lilla floden i Kabonga är minst 1 m2 per sekund, året runt. Det lämpar sig för de mindre kraftverken från Turbulent, som ligger på ca 55 kW. För att beräkna kraften ekonomiskt multiplicerar man den installerade effekten med 7500 och med det pris man tar per kilowatt. För ett kraftverk på 55kW i Kabonga blir uträkningen 55 kW x 7.500 x 0.24 USD, vilket ger en årlig intäkt på 100.000 USD för en investering på 300.000 USD. Fallhöjden i den lilla floden i Kabonga är drygt två hundra meter, och då varje kraftverk inte kräver mer än högst 4 meters fallhöjd kan floden härbärgera ett stort antal sådana, utan negativ påverkan på flodens fisk och fauna. Det finns dock fler modeller av smart hydro som lämpar sig för olika förhållanden.

En projektering av smart vattenkraft kräver hänsyn till många faktorer, både flöde, fallhöjd, geologi och biologi. Power One´s Peter Rinaldo ger i följande filmade reportage en bild av hur det initiala projekteringsarbetet i Power One går till: Projektering Kabonga River

 

 
ads

Tips