oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Rapportsläppen fortsätter – Triboron fortsätter att utvecklas

 • augusti 22, 2019
 • Redaktionen

Triboron International AB är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför produkter under varumärket Triboron.

Triboron är en ny och effektiv additivteknologi som används i bränslen, oljor och fetter i ett brett spektrum av fordon och maskiner. Produkterna bygger på en unik, patenterad teknik för att minska mekanisk friktion, motverka bakteriebildning och förbättra rengöring i förbränningssystem.

April – juni 2019
 Nettoomsättningen uppgick till 237 (407) TSEK.
 Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 104 (173) TSEK.
 Övriga rörelseintäkter uppgick till 15 (17) TSEK.
 Rörelseresultatet uppgick till -4 393 (-2 871) TSEK.
 Resultatet efter skatt uppgick till -4 393 (-2 936) TSEK.
 Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,19 (-0,14) SEK.
 Det operativa kassaflödet, som exkluderar engångsutgifter uppgående till 2 682 TSEK hänförligt till
noteringen på First North, uppgick till -3 329 (-2 294) TSEK.
 Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive engångsutgifter) uppgick till -6 011 (-2 294) TSEK.
 Likvida medel per 30 juni 2019 uppgick till 19 556 (7 302) TSEK.

Triboron´s vd Pär Krossling kommenterar

Vi fortsätter att bygga bolaget och strävar efter att uppnå våra finansiella målom att inom fem år ha en årlig omsättning på 400 Mkr med en EBITDA-marginal överstigande 50 procent och därefter med en tillväxt om cirka 20 procent per år.

 
ads

Tips