april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Rekordorder och utveckling enligt plan

Moretime är noterat på Aktietorget sedan i våras. Utvecklingen går i rätt takt och bolaget är på väg att uppnå sina mål. Här följer en intervju med bolagets VD, Carl-Fredrik Morander som ger en djupare inblick i verksamheten.

 

Ni har precis kommunicerat ert hittills enskilt största uppdrag. Vill du kort sammanfatta uppdraget och dess långsiktiga betydelse för Moretime?

Uppdraget innebär att vi är med när vår kund introducerar en ny tjänst på marknaden. Förenklat uttryckt så ansvarar kunden för försäljningen och vi tar ansvar för att allt annat runtomkring fungerar, såsom avtalshantering, bokföring och rapportering. Det speciella med detta uppdrag, förutom att det är en spännande tjänst som vi tror har en stor potential att snabbt bli framgångsrik, är att vi även bistår kunden i att hitta rätt finansiering. Genom ett större åtagande kan vi också bli mer delaktiga i entreprenörens framgång vilket gör att vårt arvode blir högre.   

 

Med andra ord visar den här affären att Moretime växer till att bli en helhetsleverantör?

Ja och nej, vi har egentligen under flera år nu arbetat med en egenutvecklad metodik där vi inledningsvis hjälper entreprenören att skapa en strategi som människor runt omkring begriper för att i nästa steg förse bolaget med de kompetenser och funktioner som krävs för att maximera sannolikheten för att nå målen som oftast har en tidshorisont på tre år. Vi kallar det strategiskt partnerskap vilket understryker att vi inte ser oss som en leverantör utan som en integrerad del i företaget. Exempel på företag som vi jobbar med på det här sättet är systemintegratören Recab, Kontorshotellet 7A och Daymaker som jobbar med Mystery Shopping. Alla bolagen har det gemensamt att de förflyttar sig från en marknadsposition till en annan och växer. 

Det nya är att vi adderar till ännu fler affärsstödjande tjänster, som hjälp i kapitaliseringsfrågor, och att fler och fler tillväxtbolag vänder sig till oss för att vi har ett unikt koncept att erbjuda. Det är samma tänk som genomsyrar vår digitala satsning. Skillnaden är bara att vi genom det digitala gränssnittet kan nå många fler och mindre företag.  

 

Kan vi komma att se fler affärer av den här omfattningen?

Vi har nog varit dåliga på att beskriva det unika i vårt koncept och den potential som finns i att ingå större helhetsuppdrag med tillväxtbolag. Jag är säker på att vi kommer att attrahera många intressanta bolag som ser nyttan med att arbeta med vår metodik framöver och vi hoppas kunna kommunicera ett nytt spännande uppdrag i närhet. Effekten av det vi gör är att vi undanröjer tillväxthinder och sådana finns det som bekant många utav.  

 

Det pågår en digital revolution i konsultsektorn. Kan du kort beskriva vad du anser att revolutionen består av?

Kortfattat innebär revolutionen att konsultsektorn måste anpassa sina affärsmodeller till ett förändrat beteende där kunderna börjar med att googla efter svar och på så sätt är betydligt bättre förberedda än vad som var möjligt innan internet. På ett djupare plan innebär det att helt nya ekosystem kommer att uppstå där kundströmmarna går via digitala tjänster som vårt eget Lawline t ex istället för via relationer. En annan stor förändring som ligger några år framåt är att rådgivning mot SME-bolag kommer att baseras mer och mer på proaktiv analys baserad på bolagets bokföring som i och med att denna blir tillgänglig på ett annat sätt än tidigare. För kunden kommer revolutionen också innebära lägre kostnader när mycket av arbetet hos konsulten automatiseras.
   

Hur positionerar ni er?

Vi har skapat en affärsmodell där vi möter kunden där kunden vill vara. Vi har genom lawline.se en kanal som fångar upp alla som googlar efter svar på juridiska frågor och vi kan skapa liknande satelliter inom andra kompetensområden. Vi har genom vår tjänst Moretime Plus en tjänst som möjliggör för de små- och medelstora bolagen att kunna ta del av konsultens kompetens digitalt. För oss handlar det nu om att skapa återkommande kunder och det gör vi genom att erbjuda abonnemang på våra tjänster. 

Slutligen vill vi finnas där när kunden behöver träffas och vår bas är det Campus vi byggt upp på Drottninggatan i Stockholm. Här har vi samlat konsulter som normalt är spridda på flera olika konsultföretag, t ex revisionsbyråer och advokatbyråer, men även andra samarbetspartner som kompletterar vår egen kompetens. Vi upplåter även rum och arbetsplatser till entreprenörer som ser en nytta i att sitta i omedelbar närhet till denna kunskap. 

Vilka bolag ser ni som era främsta konkurrenter?

Idag väljer våra kunder framförallt mellan oss och de större revisions-, redovisnings- och advokatbyråerna. En betydande konkurrent inom vissa delar av vår verksamhet  är också egen personal som fortfarande är vanligt vad gäller ekonomifunktion. Detta är något som kommer att förändras i takt med autmatiseringen av arbetsuppgifter inom området redovisning och rapportering. 

I morgon kan våra konkurrenter vara företag med annan bakgrund. Vi tror att partnermodellen som dominerar hos våra kunder idag är en stor nackdel när det gäller förmågan att anpassa sina affärsmodeller. Då kan mycket väl företag som genom sina digitala lösningar skapar större kundbaser idag bli våra konkurrenter. I de branscher där digitaliseringen gått snabbare så är det ofta nya aktörer som är vinnarna, t ex Avanza inom aktiemäkleri.  


Varför ska man vara kund hos Moretime?

Vår modell innebär att vi utgår från vad företaget behöver och sedan förser företaget med den lösningen. Eftersom många entreprenörer saknar beställarkompetens avseende professionella tjänster är vår kompetensbredd garanten för att vi lever som vi lär. Ingen av våra konkurrenter kan på samma sätt styra sin leverans efter kundens behov och hjälpa kunden att ställa rätt frågor. Sedan har vi en struktur som gör att vi kan dra fördel av de effektivitetsvinster som digitaliseringen möjliggör. Traditionella aktörer som bygger sin verksamhet på debiterbara timmar saknar i stor utsträckning incitament till att minska tidsåtgången. Slutligen så har vi storleken för att kunna investera och skapa de bästa lösningarna för kunden.

Lawline.se är en strategiskt viktig produkt för er som levererar kunder och hjälper er att bygga upp en kunskapsbank. Kan du beskriva strategin kring Lawline?

Lawline är för oss ett sätt att fånga upp alla de som googlar efter svar på juridiska frågor. Det gör vi genom att bjuda på mycket kunskap. Det går t ex att ställa frågor gratis och söka efter tidigare frågor och svar. Vår utmaning är att konvertera dessa nyttjare av en gratistjänst till lojala återkommande abonnemangskunder. Juridisk rådgivning är en ”sällanköpsvara” och vi vill tillhandahålla tjänster som kunden behöver varje dag, som t ex bokföring, e-post, nyheter m.m. Därför har vi skapat Moretime Plus och moretimeportal.com. 

Vilka förväntningar på Moretime Plus har ni?

Vi förväntar oss att vi från början av 2015 kan erhålla 100-150 nya abonnerande kunder per månad och genom en kontinuerlig tillväxt på runt 5{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} per månad når 20 000 abonnemangskunder i slutet av 2018.  

Hur ser Moretimes produkt- och tjänsteutbud ut om tre år?

Vi har idag ett ganska komplett produkt- och tjänsteutbud mot SME-bolag. Vi kommer successivt att lägga till tjänster som våra kunder efterfrågar. Vid sidan av den kunskap vi tillför så är ofta tillgången till kapital en brist i många entreprenörsbolag. Inom detta område vill vi utöka vår service. I övrigt så ser vi att vår uppgift är att förse bolaget med sådan kompetens som inte tillhör bolagets kärnkompetens. 

Ni visar upp en kraftig tillväxt. Kostnaderna har dock hittills hängt med.  När uppnår ni skalfördelar så att kostnaderna inte följer med omsättningsökningen?

Med nuvarande kostnadsmassa så behöver vi omsätta ca 3,5 mkr per månad för att nå break even. Därutöver har vi stora skalfördelar. Särskilt inom det digitala området. 

När uppnår bolaget positivt kassaflöde?

Vår målsättning är att nå ett positivt rörelseresultat under 2015 och ett positivt kassaflöde inklusive investeringsverksamheten under 2016. 

Hur mycket kommer ni att ha i kassan efter genomförd nyemission?`

Under förutsättning att emissionen blir fulltecknad kommer vi att starta 2015 med en kassa på ca 7 MSEK.
 

Det betyder att inget ytterligare kapitalbehov kommer att föreligga framöver?

Inte för att nå positivt kassaflöde.

Hur stort kan Moretime bli och inom vilken tidsperiod?

Inom fyra år skall vi nå 200 mkr i omsättning och på sikt är det vår målsättning att internationalisera vårt koncept och skapa ett bolag. Jag ser ingen begränsning i hur stort Moretime kan bli. Marknaden är gigantisk.

 

Se även en bolagspresentation här.

 

För teckning i bolagets emission, klicka här.

 

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads