april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Risken minskar i Moretime

Moretimes verksamhet utvecklades starkt under förra året men kapitalbehov sänkte aktien efter noteringen. Bolaget genomförde en nyemission i slutet av förra året vilket tillsammans med bolagets tillväxt gör att aktien går mot en ny vår. 

En nyemission är genomförd. Kassan har stärkts. Bolaget har precis släppt sin bokslutskommuniké och vi kan notera att tillväxttakten är fortsatt imponerande. T.o.m. något bättre än förväntat. Fjärde kvartalet blev förra årets bästa kvartal vilket är helt naturligt med tanke på hur snabbt bolaget växer. En omsättning på 50 MSEK på årsbasis ser ut att kunna bli verklighet under 2015. Volymer som krävs för positivt kassaflöde kommer allt närmare.

 

2014 blev ett händelserikt år för Moretime. Tillväxttakten har varit mycket hög under de senaste åren och har krävt extern finansiering. Bolaget listade sig på Aktietorget under våren men tog inte in tillräckligt med kapital i samband med listningsemissionen. Aktiekursen föll då marknaden förväntade sig en nyemission. Bolaget genomförde en nyemission på drygt 10 MSEK under slutet av året och aktiekursen har stabiliserats. Affärsmässigt har 2014 varit ett mycket bra år för bolaget och Moretime visar allt mer att framtidsvisionen kan bli en verklighet.

 

Moretimes övergripande målsättning är att utgöra en ”one stop shop” för små- och medelstora bolags behov av kunskap, information och systemstöd och att skapa en stor bas av registrerade användare. Registrerade användare knyts till bolaget på samma sätt som t.ex. stora revisionsbyråer knyter till sig kunder och blir en naturlig partner när bolagen behöver avancerade konsulttjänster. Skillnaden för kunden är att Moretimes koncept innebär betydande kostnadsbesparingar genom att baskunskap digitaliseras och paketeras på ett för kunden förmånligt sätt. Ett bra exempel är juridiktjänsten Lawline.se som erbjuder gratis juridisk basrådgivning. Kunden kommer i kontakt med bolaget och när basrådgivningen inte räcker till får kunden betala för djupare rådgivning. Under fjärde kvartalet uppgick antal unika besökare till 457 269 vilket var en ökning med 46{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med motsvarande period föregående år.

 

En nyhet som bolaget kommunicerade ut i veckan är att dotterbolaget Moretime Digital Solutions AB  (MDS) delas ut till aktieägarna. MDS påbörjar arbetet med att utveckla nästa generations redovisningstjänst. Hälften av bolaget delas ut till aktieägarna, 20{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} kvarstår i Moretime medan 30{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} kommer att delas ut till Fraktal Group med Jonas Blomqvist i spetsen. Jonas har varit projektledare i arbetet med att designa den automatiserade bokföringstjänsten och som har en bakgrund inom digital affärsutveckling, bl a som ansvarig för PWC:s digitala plattform myBusiness och chef för PWCs redovisningsverksamhet i Stockholm. Utdelningsbeloppet kommer att uppgå till cirka 30 öre per aktie i Moretime. Utdelningen av MDS är en aktieägarvänlig åtgärd som kan hjälpa till att synliggöra värden i Moretime.

 

Omsättningen växer enligt plan, eller t.o.m. något snabbare än vi har räknat med. Nettoomsättningen under Q4 landade på 10,2 MSEK. För helåret på 32,6 MSEK. Vår prognos om en omsättning på runt 50 MSEK under nästa år ser inte ut att behöva justeras. Utdelningen av dotterbolaget kommer att få en mindre påverkan på omsättningen och kan vägas upp av den något bättre utvecklingen än väntat i verksamheten som helhet.

 

Resultatet är fortsatt negativt, -3,8 MSEK före avskrivningar under Q4. Med tanke på den snabba tillväxten är ett negativt resultat ingen överraskning. Likaså med tanke på att en del av affärsidén är en teknisk plattform med utvecklingskostnader som kräver en kritisk användarmassa för lönsamhet. Synar man siffrorna lite mer noga döljer sig ändå en mer positiv sanning. Q4 belastas av kostnader av engångskaraktär, kostnader som inte påverkar kassaflödet samt kostnader som inte har uppstått under Q4. Rensat för detta ser resultatet betydligt bättre ut. Det justerade rörelseresultatet som reflekterar den operativa verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till -553 tkr. Det indikerar att ett positivt kassaflöde närmar sig. Vår prognos från september förra året var positivt kassaflöde om 12-18 månader, d.v.s. slutet av 2015. Bolaget ser ut att ligga före den prognosen.

 

Moretime saknar motsvarighet på kapitalmarknaden så det är inte lätt att göra branschjämförelser. Man kan ändå dra vissa paralleller till Fortnox. Fortnoxaktien drog iväg när marknaden upptäckte att bolaget skulle vända till positivt kassaflöde. Då ska man ändå ha i åtanke att marknaden var betydligt mindre riskbenägen då (2009). Marknaden är betydligt mer riskbenägen idag och Moretimes låga kurs borde vara ett minne blott allra senast när marknaden får svart på vitt att kassaflödet är positivt men troligen tidigare.

 

Värderingen är fortsatt låg. Bolagsvärdet är ca. 25 MSEK. Marknaden kommer att värdera upp Moretime i flera faser. Efter emissionen har risken minskat betydligt då kassan har fyllts på för att räcka till kassaflödet blir positivt. Många tecknade aktier i emissionen för att kunna sälja med en vinst efter emissionen. Det tog ovanligt lång tid innan BTA omvandlades till aktier varför utförsäljningen av emitterade aktier fortfarande pressar Moretimes aktie. Den effekten borde klinga av snart. Därefter borde marknaden börja fokusera på den fantastiska tillväxten som bolaget visar upp. Som grädde på moset kommer även positivt kassaflöde inom en inte alltför avlägsen framtid. Då borde aktien kunna dubblas från nuvarande 1,15-nivån. 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads