March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Sparformen som lockar allt fler

Lågränteklimatet har skapat en ny sparform som växer i popularitet. Skälen till det är goda och sparformen blir sakta men säkert tillgänglig för allmänheten. Hur ska man utnyttja möjligheterna på bästa sätt?

Med låga statsräntor och en volatil aktiemarknad där avkastningen inte heller utmärker sig har intresset för företagsobligationer som sparande ökat. Marknaden växer och det är en efterföljd från finanskrisen genom att företagen fortfarande har svårt att få lån från bankerna men samtidigt behöver kapital för sina satsningar. Det är därför många väljer att erbjuda obligationer.
Efter finanskrisen 2008/09 beslutade Baselkommittén att införa Basel III, vilket är ett uppgraderat regelverk av Basel I och II. Genom att ställa hårdare krav på bankerna vad gäller framför allt kärnprimärkapital och likviditet ska regelverket bidra till finansiellt starkare banker som ska kunna klara av en ny finanskris. Följden av det nya regelverket är att bankerna har blivit tuffare vid utlåning till framför allt små och medelstora bolag eftersom utlåning till dessa anses mer riskfyllt. För företagen har Basel III lett till att det har blivit svårare att erhålla lån och att lånen har blivit ”dyrare” vilket har bidragit till att många stabila och välmående bolag nu har vänt sig till obligationsmarknaden för att finansiera sin verksamhet.
Efterfrågan på företagsobligationsfonder har vuxit lavinartat de senaste åren. Företagsobligationer har en förväntad avkastning som överstiger statsobligationer men de är även mer riskfyllda eftersom de är starkt förknippade till företagets ekonomiska läge. Dock är företagsobligationer inte lika riskfyllda som aktier och är därmed ett alternativ för den som letar efter ett mellanting mellan statsobligationer och aktier.
Att investera i företagsobligationer kräver oftast ett stort ingångskapital, som kan röra sig om flera miljoner kronor, vilket lämnar många småsparare utanför. Men idag finns det fler möjligheter, t.ex. via företagsobligationsfonder. Dock är företagsobligationsfonderna ett betydligt dyrare alternativ till direktinvesteringar i företagsobligationer vilket är att föredra eftersom man inte behöver betala fondavgifter.
Företagsobligationer eller aktier

I företag där en investering kan kännas mer riskfylld ger företagsobligationer ofta en ränta som kan vara svår att överträffa genom aktier i bolaget. Om man tecknar en företagsobligation och har för avsikt att behålla den till slutdagen av obligationens löptid spelar kursrörelsen på det underliggande företaget ingen roll. Så länge företaget inte går i konkurs erhåller man sin förutbestämda ränta. För avkastningen på aktier är det däremot av stor betydelse hur kursen på börsen utvecklar sig.
Att investera i företagsobligationer kan ha flera fördelar jämfört med att placera pengar i aktier eller räntepapper utfärdade av stater. Det är ett tryggt sparande i jämfört med aktier och du tar ingen kursrisk om du låter obligationen löpa till förfallodagen. Företagsobligationer ger en hög och jämn avkastning. Avkastningen varierar normalt mellan 3 till 12 procent, men det beror ju på vilket bolag och löptiden på obligationen. Tumregeln är att ju högre risk, desto högre ränta. Ju längre löptid på obligationen, desto högre ränta. Samt vice versa, ju lägre risk, desto lägre ränta. Ju kortare löptid på obligationen, desto lägre ränta.

Företagsobligationer har blivit populära därför att de ses som ett alternativ till vanligt räntesparande. En penningmarknadsfond ger en avkastning runt noll idag och obligationsfonder är inte mycket bättre. Då framstår företagsobligationsfonder som mer intressanta. Problemet i dessa är att förvaltningen är aktiv och innehaven varierar och därför varierar även avkastningen. Vanliga företagsobligationer är att föredra då du dels vet vilket bolag du investerar i samt att räntan är fast under löptiden. Skulle man vilja avyttra en företagsobligation innan löptiden går ut, kommer även kursen på den företagsobligationen att variera, beroende på hur det allmänna ränteläget har förändrats och hur marknadens syn på bolagets kreditvärdighet har utvecklats. Om man behåller företagsobligationen löptiden ut är avkastningen fast.
Även om företagsobligationer är en mycket intressant investeringsform, bör man vara medveten om fallgroparna för vanliga investerare. Det krävs som sagt ofta stora belopp för att investera i företagsobligationer. Dessutom är även andrahandsmarknaden ofta begränsad. Därmed kan det vara svårt att göra sig av med obligationen i förtid. Se därför till att bolaget du handlar av har en egen andrahandsmarknad alternativt att obligationerna är börsnoterade. Normalt sett är man dock inte i behov av en lika likvid marknad som när man investerar i aktier. I och med att aktier är mer riskabla än företagsobligationer ger förändringar i bolagets verksamhet ett större avtryck på aktieinvesteringar än på obligationsinvesteringar. Oftast kan man sitta still i båten i en företagsobligation efter t.ex. en svag kvartalsrapport när man vanligtvis skulle vara lockad av att sälja aktien. Det beror på att obligationsägarna har ett starkare skydd än aktieägarna. Allt annat lika är dock likvida obligationsplaceringar att föredra framför ilikvida.
Sammanfattningsvis utgör företagsobligationer en mycket intressant investeringsmöjlighet, i synnerhet i dessa tider med låga räntor och en förhållandevis stabil konjunktur. Risken är lägre än i aktier och man har fördelen att veta avkastningen på förhand.

 

Klicka här för att ta del av ett erbjudande från ett noterat fastighetsbolag. Vi erbjuder möjlighet att investera i en företagsobligation som ger en årlig ränta på 8,5{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.