mars 31, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Swedbank rapporterar troliga sanktionsbrott till OFAC

 • mars 11, 2020
 • Redaktionen

Den utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt som advokatfirman Clifford Chance genomför har funnit att transaktioner som sammanlagt uppgår till cirka 4,8 miljoner USD utgör troliga sanktionsbrott. Banken kommer därför att lämna en rapport till U.S. Treasury’s Office for Foreign Assets Control (OFAC).

OFAC säkerställer efterlevnad av amerikanska sanktioner riktade mot stater eller specifika sanktionsmål – organisationer, företag eller personer. Ett sanktionsbrott innebär exempelvis att en bank genomför en transaktion som involverar å ena sidan en OFAC-listad person, företag eller jurisdiktion, och å andra sidan det amerikanska finansiella systemet, en amerikansk person eller andra amerikanska intressenter.

På uppdrag av Swedbanks styrelse genomför advokatbyrån Clifford Chance sedan februari 2019 en utredning i vilken det ingår kunder, transaktioner och aktiviteter från 2007 till mars 2019 samt hur banken har hanterat intern och extern informationsgivning. Clifford Chance granskar också hur Swedbank historiskt har svarat upp mot brister som identifierats i arbetet mot penningtvätt och kontroll av sanktionsregelverk.

I detta arbete har Clifford Chance undersökt alla transaktioner i USD från Swedbanks dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen, genomförda i det amerikanska finansiella systemet under perioden 22 mars 2014 till 22 mars 2019. En femårsperiod är vald mot bakgrund av de preskriptionsregler som gäller för OFAC-regelverket.

Clifford Chance har hittat 586 transaktioner om sammanlagt cirka 4,8 miljoner USD som utgör troliga brott mot OFAC. Av de aktuella transaktionerna avser 95 % perioden 2015 – 2016. Totalt 508 av dessa transaktioner utgör löneutbetalningar och kostnader för drift av ett fartyg vars ägare och operatör är baserade på Krim och som använde Swedbank i Baltikum. Krim är föremål för omfattande amerikanska sanktioner.

– Jag har varit tydlig med att Clifford Chance ska meddela om det kommer fram misstankar om sanktionsbrott i utredningsarbetet. Så har nu skett. Vi går nu omgående fram med en självanmälan till OFAC. Det här visar att bankens process för kundkännedom, transaktionsövervakning intern styrning och kontroll har haft besvärande brister. Samtidigt är det en viss lättnad att det handlar om ett relativt lågt belopp och transaktioner såsom löneutbetalningar, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank.

Ett omfattande arbete pågår för att avhjälpa brister i bankens åtgärder mot penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Bankens åtgärdsprogram omfattade vid utgången av januari i år 152 initiativ. Ytterligare åtgärder för att förhindra sanktionsbrott implementeras som en del av programmet.

Swedbank kommer att rapportera de aktuella transaktionerna till OFAC och det är den amerikanska myndighetens sak att ta ställning till vidare hantering av ärendet och eventuell påföljd. Swedbank kommer att samarbeta fullt ut med OFAC.

Banken har nu fått en muntlig redogörelse av Clifford Chance för den del av deras utredning som berör möjliga sanktionsbrott i Baltikum mot OFAC-regelverket. Informationen i detta pressmeddelande bygger på denna muntliga redogörelse.

Rapporten från Clifford Chance presenteras den 23 mars – enligt separat pressmeddelande.

Kontakt:
Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel + 46 73 092 11 80

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2020, kl. 08:15.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se