april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

TiksPac förbereder ökad expansionstakt

 

Bolaget presenterade en Q3-rapport som inte nådde upp till förväntningarna. Det sker förändringar i bolaget inför den stora europeiska expansionen vilket är en av anledningarna till det något svagare resultatet. Vad väntar aktien framöver?

Det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret nådde inte upp till förväntningarna. Nettoomsättningen ökade till 17 021 MSEK (15 069 MSEK föregående år). Resultatet hamnade samtidigt på – 1 175 MSEK (-346 MSEK). Det svagare resultatet än under samma period förra året beror på uppstartskostnaderna i England.

 

Att TiksPac inte nådde upp till förväntningarna under Q3 förklaras med att säljresurser i den nordiska verksamheten delvis använts till att stötta upp verksamheten i England. I slutet på förra året slutade grundaren och tidigare VDn Stig-Arne Mårtensson samtidigt som personal från den nordiska verksamheten har behövt stötta upp organisationen i England där bolaget har etablerat en verksamhet som är igång och har börjat leverera. Sett långsiktigt är det helt rätt för bolaget att lägga kraft på att få fart på verksamheten i England. Om bolaget ska förbli ett tillväxtbolag i flera år framöver, behövs en geografisk expansion då man redan har tagit en stor del av den nordiska marknaden.

 

Preliminär prognos från företaget och styrelsen är en årsomsättning som överstiger på 25.000 TSEK och att årets resultat kommer att hamna i linje med föregående års resultat (kostnader i England inräknat). Det innebär med andra ord att ett starkt Q4 är att vänta.

 

Överlag kan man säga att den lite svagare utvecklingen än förväntat under det här räkenskapsåret förklarar varför aktien inte har tagit fart men kursreaktionen efter Q3-rapporten är förmodligen överdriven på grund av en annonserad företrädesemission. Den nordiska verksamheten fortsätter att vara en kassako och skapa en grund för utlandsexpansionen även om kassaflödet inte räcker till för att finansiera fler utlandssatsningar än England i den takt som styrelsen önskar.

 

Den stora frågan för marknaden har varit hur överförbart konceptet är till andra marknader än den nordiska marknaden. Att det finns marknad för TiksPac utanför Norden har det aldrig funnits några tvivel om. Det är t.o.m. så att det finns marknader i Europa som tar hundlort på betydligt större allvar än vi gör i Norden, vilket bland indikeras av bötesnivåer. Osäkerheten har snarare handlat om ett relativt litet bolag från Falkenberg har kapacitet att starta upp och få lönsamhet i verksamheter utomlands.

 

TiksPac visar nu med verksamheten i England att man har kapacitet inom bolaget att starta upp och få igång verksamhet i andra länder. Ska man utvärdera uppstarten i England kontra utvecklingen i Norden får man ge ett klart godkänt betyg till bolaget hur det har hanterats. De flesta verksamheter upplever långt fler friktioner i samband med expansion till nya geografiska marknader än vad TiksPac verkar ha upplevt. Det kan till stor del förklaras av enkelheten i affärsidén. Därför är det naturligt att man nu även förbereder en expansion till Belgien som bolaget meddelade i samband med Q3-rapporten. Målet därefter är att starta upp verksamhet i ett nytt land till hösten 2017 och därefter ytterligare ett land hösten 2018.

 

Det kommer dock att kosta att få igång verksamheten i Belgien och på nya marknader. TiksPacs erfarenhet från England visar att det kostar mer än bolaget från början uppskattat för uppstarten i England. Inte minst på grund av att en uppstart av utlandsverksamhet tar resurser i anspråk från den nordiska verksamheten. Därför står det klart att bolaget inte kan bära kostnaderna för uppstarten i fler länder än i England utan ytterligare kapitaltillskott. Konvertibellånet blev inte heller helt omvandlat till aktier vilket belastade kassan då ca. en tredjedel av konvertibellånet på 8 MSEK behövde återbetalas till långivarna. TiksPac har träffat en överenskommelse med ett konsortium om finansiering för att underlätta internationalisering i den takt styrelsen och ledningen önskar. I denna överenskommelse ingår ett brygglån på 2.500 TSEK fram till hösten då en företrädesemission kommer att genomföras. Konsortiet har garanterat denna företrädesemission på upp till 5.000 TSEK.

 

När det gäller ekonomin så uppskattar bolaget ett starkt Q4-kvartal. Under Q3 har orderstocken ökat med ca 100 TSEK från den 30 juni och uppgår den 31 mars till ca 2.900 TSEK, eftersom kontrakten är på 2 år innebär detta en faktisk orderstock på ca 5 800 TSEK. Bolagets ambition är att under Q4 minska orderstocken vilket kommer att ge motsvarande positiv påverkan på resultatet.

 

Den negativa nyheten från rapporten som förstås syns direkt i resultatet är antalet sålda mediaplatser under kvartalet. Den har sjunkit till 473 från 560 under samma kvartal förra året. Precis som bolaget skriver i rapporten har organisationsförändring och stöttande av verksamheten i England gjort att försäljningen av mediaplatser i Norden har fått stryka lite på foten. Tempot är dock fortfarande bra och generellt sett högre än under de senaste åren bortsett från några toppkvartal under förra året. Som aktieägare får man dock hålla koll på säljorganisationens effektivitet. Den utgör hjärtat i bolaget. Man bör tolerera att ett kvartal som kantades av omställningar blir sämre. Försäljningen i Q4 (brutet räkenskapsår) ska dock helst vara stark om det inte ska tolkas som ett svaghetstecken. Bolaget indikerar dock i rapporten att Q4-kvartalet blir starkt.

 

En annan nyhet är att Stefan Arvidsson nu officiellt får ta över VD-posten permanent. Stefan har tidigare varit försäljningsansvarig i Europa men blev tf VD när grundaren Stig-Arne Mårtensson slutade i slutet av förra året. Utöver att det indikerar att styrelsen är nöjd med Stefans arbete och pågående förändringar, är det även en indikation på att utlandsexpansionen är prioriterad.

 

Aktien har levt i skymundan på Aktietorget ända sedan noteringen. Affärsidén är inte den sexigaste och marknaden har inte varit övertygad om att utlandsexpansionen blir av. Om man ser enbart till den nordiska verksamheten så har den visserligen varit en kassako för bolaget men tillväxtpotentialen är begränsad vilket inte har motiverat höga P/E-tal. Det är utlandsexpansionen som kan göra bolaget till ett tillväxtbolag under lång tid. Nyheterna från England har varit positiva och det ser ut som att man har goda förutsättningar att bygga upp en lönsam och växande verksamhet där. Vi bör komma ihåg att den engelska marknaden är betydligt större än den nordiska. Uppenbarligen är styrelsen nöjd med utvecklingen i England när man nu vågar satsa på fler marknader, Belgien till hösten och två nya länder under 2017 och 2018.

 

TiksPac är en billig aktie med potential. Till kursen 2,67 kronor värderas bolaget till P/S-tal på 0,9 baserat på årets försäljningsprognos. Då är TiksPac ändå ett lönsamt bolag med en betydande tillväxtpotential. Det råder dock en viss osäkerhet just nu och kurssvackan är förklarlig. Ett svagare Q3-kvartal än förväntat tillsammans med en annonserad nyemission skapar förstås frågetecken. Nyemissionen är emellertid en offensiv sådan och bolaget gör helt rätt i som satsar på fler utlandsmarknader. Det är just det som på sikt kan ge den stora avkastningen till aktieägarna. Innan villkoren är presenterade är dock aktien svår att räkna på men osäkerheten lär minska när villkoren presenterats. Blir dessutom Q4 starkt som bolaget indikerar (presenteras i samband med bokslutskommunikén i september), kommer försäljningssvackan att avskrivas som tillfällig. Marknaden vill förstås även se starkare tecken på att verksamheten i England kan stå på egna ben och ge ett positivt resultatbidrag.

 

Har man aktien sedan tidigare bör man ligga kvar och se på innehavet som långsiktigt. Ligger man inte i aktien så är den värd en chanspost och man bör vara beredd på att teckna fler i företrädesemissionen som kommer att ske till hösten. Lyckas bolaget med utlandsexpansionen kommer TiksPac att bli en utmärkt investering.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads