april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Tillväxtbräda som skapar snabbväxande bolag

Moretime är ett av de mest innovativa noterade bolagen. Bolagets ambition är att skapa förutsättningar för mindre och medelstora företag att växa snabbt. Grundplåten för att lyckas är på plats.

Moretime har själva vuxit snabbt. Tillväxttakten under de två senaste åren har varit runt 80{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} vilket är en sällsynt hög nivå. En hemlighet bakom den tillväxttakten är helt enkelt “know how” inom bolaget om hur framgångsrika bolag växer. En stor del av det som levereras till kunder idag är tjänster som hjälper kunderna att växa. Då ligger det nära till hands att applicera den kunskapen i den egna organisationen. För närvarande är affärsområden som affärsjuridik, affärsutveckling, HR och ekonomi de största tjänsteområdena inom Moretime. Bolaget bygger även upp ett affärsområde inom finansiering. Moretimes målsättning är att bli en betydande leverantör av företagstjänster och det ska till stor del ske genom en digital strategi. 

 

Moretimes ambition är att hjälpa sina kunder att växa snabbt. Entreprenörsbolag byggs ofta upp kring specialkunskap inom ett område men stöter på utmaningar och får svårt att konkurrera med storbolag på grund av avsaknad av bredden. En del av strategin är att man arbetar nära kunderna. Vad många inte känner till är att ett flertal av kunderna sitter i samma lokaler som Moretime. Närmare än så kunderna kommer man inte. Verksamheten bedrivs i den ståtliga byggnaden på Drottninggatan 95A i Stockholm. 

 

Moretime disponerar nedervåningen i byggnaden och förutom bolag i Moretime-gruppen sitter det andra bolag i lokalerna, som i varierande grad är kunder till Moretime. När man kliven in i lokalerna, blir man överraskad av intrycken. Med tanke på att det i lokalerna finns jurister och ekonomer slås man av avsaknaden av den monotona stämningen som man ofta finner i ekonomi- och juristbyråer. I andra änden där man förväntar sig se typisk entreprenöriell kaos finner man en oväntad struktur. De olika verksamheternas prägel har smält samman och skapat en miljö som inspirerar genom intryck av strukturerat tempo och välriktad energi. Det finns många öppna ytor för interaktion där man möter personer från olika verksamheter som möjliggör ett utbyte av idéer och erfarenheter. 

Genom sin fysiska närvaro i den dynamiska miljön blir Moretime en naturlig partner till bolagen med de tjänster som man erbjuder som alla bolag behöver i varierande omfattning. Moretime hjälper sina kunder att växa tack vare sina 50 erfarna konsulter och kan växa tillsammans med kunderna när kundernas behov ökar. Den fysiska verksamheten är kanske inte det som man förknippar med Moretimes digitala vision men den kan ses som en prototyp (fysisk företagstjänsteleverans) under övergången till fabrik (digital företagstjänsteleverans).

Under året har ett nytt affärsområde vuxit fram i lokalerna. Företagsinkubatorn Frogleap som till 50{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} ägs av Moretime skapades i maj och i konkurrens med andra inkubatorer kvalificerade sig till EU:s projekt ”Twist Digital”. Det ekonomiska stödet möjliggör en snabb lansering av det första Accelerationsprogrammet inom vertikalen e-hälsa.

Trots sin korta existens har Frogleap fått en mycket bra start. 25 företag ansökte under sommaren om att delta i programmet och fem valdes ut.

 

Frogleap har attraherat uppmärksamhet från stora företag och statliga organisationer samt riskkapitalaktörer, både från Sverige och från utlandet. Det finns ett stort expert- och mentorteam som är knutet till Accelerationsprogrammet från bl.a. GE Healtcare, Karolinska, IBM etc.

 

Valet av vertikalt fokusområde är också intressant. E-hälsa är en bransch med stor potential. Målgruppen är bred och innovationer kan skapa verklig nytta för användarna. Potentialen har samtidigt flugit lite under radarn för entreprenörer och riskkapitalister vilket har gjort att branschen inte har genomgått samma digitala omvandling som många andra branscher har gjort. Ett exempel på bolag som ingår i accelerationsprogrammet är bolaget DNA-Guide som skapar personliga DNA-tester. Med kunskap om sitt DNA kan kunden fatta beslut om din framtida hälsa och anpassa din livsstil för ett längre och friskare liv. DNA-testet görs enkelt hemma genom att lämna ett salivprov.

 

Det Frogleap kan erbjuda bolagen är arbetsplats, mentorskap, investerarnätverk och kontakter med kollegor i liknande inkubatorer i Rom, Lille och Warszawa. Dessutom kan man erbjuda hjälp med att komma in på den kinesiska marknaden samt hjälp med att starta tillverkning i Kina. På toppen av det tillkommer de tjänster som Moretime levererar. Tjänster som skapar bolag av idéer och gör bolagen välfungerande och robusta  så att de blir attraktiva för olika intressenter.

 

En utmaning för många entreprenörer är att kunna betala för de tjänster som man behöver. Genom Frogleap finns det möjlighet att betala för en del av tjänsterna genom ägarandelar, lån eller andra finansieringsformer. Moretime Financial Services som har för avsikt att förstärka sina finansieringsmuskler är en viktig bricka med i spelet.

 

Det är inte svårt att se varför Springfellow International som är initiativtagarna bakom inkubatorn valde Moretime som partner. De tjänster som Moretime levererar behövs i snabbväxande bolag som måste koncentrera sig på det som de är bäst på för att inte bli omsprungna. Det finns inte tid för att bygga bredd och struktur. Samtidigt som strukturen är viktig i många av de kritiska faser som mindre snabbväxande bolag ställs inför.

Moretimes intresse i en fysisk inkubator är också logisk och sträcker sig bortom möjligheten att leverera tjänster till de mindre bolagen i inkubatorn. De större kunderna som Moretime också arbetar med genererar större affärer men fler aktörer med bredd konkurrerar för att leverera tjänster inom det segmentet. Till antalet finns det betydligt fler småbolag. På det sättet hänger det samman med en digital strategi också där det är antalet användare som skapar affären. Den fysiska inkubatorn är en prototyp inför den digitala satsningen.

 

Det är som sagt inte enbart tjänster till de små nya bolagen som levereras. Bland Moretimes kunder finns nordiska storbolag som är noterade på Large Cap-listan. Det största antalet kunder finns dock däremellan och det är intressant att titta på ett kundcase där Moretime har varit involverat under en femårsperiod.

 

RECAB som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa inbyggda datorsystem för krävande tillämpningar till OEM-kunder på den nordiska marknaden.vände sig till Moretime under 2010 för att få hjälp med sin ekonomistyrning. RECABs målkunder har tenderat att välja färdiga hyllvaruprodukter eller utveckla egna skräddarsydda lösningar. RECAB skapar istället kundanpassade lösningar utifrån standardsystem. För kunderna innebär det riskreducering samt tids- och kostnadsbesparing jämfört med helt skräddarsydda lösningar. Bolaget har vuxit kraftigt under de senaste fem åren och RECABs VD Michael Ulllskog berättar gärna om Moretimes betydelse under resans gång.

 

RECAB var 2010 ett bolag med tillväxtambitioner men som ofta är fallet i tillväxtorienterade bolag fanns det utmaningar på ekonomifunktionen. Ekonomistyrningen hade inte hängt med i samma utvecklingstakt som kunderbjudandet då det var en mindre prioriterad fråga. För att kunna växa och fatta rätt beslut var det dock viktigt med ordning och reda och snabb tillgång till ekonomisk information. Särskilt i efterdyningarna av finanskrisen. Att gå från att först året efter få reda på vad som har hänt till att förstå varför det händer nu.

 

Bolagets VD Michael Ullskog hade förhört sig om leverantörer av ekonomitjänster och på rekommendation av en kund till Moretime valt att sätta sig in i Moretimes erbjudande. Helheten tilltalade RECAB, bland annat den strategiska rådgivningen som Moretime kunde erbjuda bolaget, utöver rena ekonomitjänster.

 

När Moretime började arbeta med RECAB såg Michael ett större engagemang än man traditionellt får från ekonomibyråer. Det kändes inte som att man tappade kontrollen vilket ofta kan stoppa företag från att outsourca viktiga funktioner. Moretimes Carl-Fredrik Morander upplevdes snarare som CFO i RECAB än en extern konsult. Ekonomistyrningen fungerade väl och RECABs ledning fick bättre kontroll över verksamheten men även det strategiska arbetet som Moretime var involverat i hade stor betydelse för den fortsatta utvecklingen för RECAB. Moretime utmanade bolaget, ställde tuffa frågor och hjälpte till att forma en tillväxtstrategi.

 

Att få en partner på ekonomisidan som det fungerade väl med möjliggjorde för RECAB att fokusera på det som RECAB är bäst på vilket var en starkt bidragande faktor till RECABs tillväxt. Den nära relationen och Moretimes insyn i RECAB gjorde att viktiga frågor kunde tacklas och problem lösas snabbt, även problem som RECAB själva inte alltid var medvetna om. Med en helhetsleverantör istället för flera leverantörer halverades även mötestiden för RECAB kring ekonomifrågor. Michael upplever att Moretime levererade även när RECAB växte och affären blev mer komplex.

 

Att kunna fokusera på det man är bäst på, d.v.s. sitt eget kunderbjudande gjorde att RECAB växte snabbt under den senaste femårsperioden och fyrdubblade omsättningen. Under 2015 nåddes en annan milstolpe. Bolaget hade fått friare varav ett av buden tilltalade ägarna som strategiskt rätt för verksamheten.

 

Moretime agerade som M&A-rådgivare i samband med affären. M&A-rådgivning är vanligen en komplex affär som de stora advokatbyråerna brukar ta hand om. Utöver kompetensen som krävs för att hantera M&A-affärer är det inte sällan varumärket som fäller avgörandet eftersom särskilt köparen behöver känna sig trygg med att processen går rätt till.

 

Så hur hade det gått utan Moretime? Michael är framför allt tveksam om bolaget hade kunnat växa lika mycket och lika snabbt om inte ekonomifunktionen hade omhändertagits väl och tidseffektivt. Även den strategiska rådgivningen framstår som oerhört betydelsefull. Den har hjälpt RECAB att fastställa och följa riktningen. RECAB blev ett bättre bolag och ägarna fick bättre betalt. Dels genom Moretimes insatser längs resan när bolaget byggdes som gjorde RECAB mer strukturerat och attraktivt och dels genom hanteringen av försäljningen som M&A-rådgivare. Moretime hjälpte ett bolag med ambitioner att fokusera på sina kunder och förverkliga ambitionerna.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads