februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Tungt för Nordea – kapar utdelningen och tar stora nedskrivningar

 • oktober 24, 2019
 • Redaktionen

Nordea Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat sedan bolaget tagit en stor nedskrivning. Banken presenterar också nya finansiella mål och flaggar för en utdelning på 0,40 euro för 2019.

De totala intäkterna uppgick till 2 085 miljoner euro (2 097), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 1 083 miljoner euro (1 123), väntat 1 082 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 756 miljoner euro (703), väntat var 729 miljoner euro.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på -2 175 miljoner euro (-1 136). Här i ingår nedskrivningspost med -885 miljoner (-87).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev -90 miljoner euro (961), väntat var 871 miljoner euro.

Kreditförlusterna uppgick till 331 miljoner euro (44).

Rörelseresultatet blev -421 miljoner euro (917), väntat var 826 miljoner euro.

Justerat rörelseresultat blev 823 miljoner euro (875).

Nettoresultatet blev -332 miljoner euro (684), väntat var 627 miljoner euro.

“Det tredje kvartalets rörelseförlust på 421 miljoner euro inkluderar flera engångsposter på sammanlagt 1,3 miljarder euro, vilka utgörs av en nedskrivningskostnad för immateriella IT-tillgångar på 735 miljoner euro, en avsättning för omstrukturering på 204 miljoner euro, en extra avsättning för kreditförluster på 282 miljoner euro och en kostnad i samband med försäljningen av aktierna i Luminor på 75 miljoner euro”, uppger bolaget i rapporten.

Banken presenterar också nya finansiella mål för 2022:

## En avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent

## Ett K/I-tal på 50 procent.

“Enligt vår nya kapitalpolicy ska vi ha en kapitalbuffert på 150-200 punkter över kärnprimärkapitalkravet och en utdelningskvot på 60-70 procent från och med 2020. Vi kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital. För 2019 siktar Nordea på en utdelning på 0,4 euro per aktie”, skriver banken.

Marknaden hade räknat med en utdelning på 0,46 euro för 2019, enligt Factset.

Bland bankens tidigare finansiella mål för 2016-2018 var bland annat en utdelningskvot på minst 75 procent.

För 2020 räknar Nordea med att nå en kostnadsbas under 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020. Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 20192 och förändringar i resolutionsavgifter. De kassamässiga kostnaderna väntas
minska under samma period, med oförändrade valutakurser

Nordea räknar vidare med att kreditförlusterna under kommande kvartal blir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018. De ekonomiska utsikterna är emellertid något osäkrare, skriver banken.

Källa: Finwire/Breakit

 
ads

Tips