mars 31, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt
 • Startsida
 • >
 • Nyheter
 • >
 • Var fjärde stockholmare klarar inte av oförutsedda utgifter

Var fjärde stockholmare klarar inte av oförutsedda utgifter

 • februari 29, 2020
 • Redaktionen

Länsstyrelsen i Stockholms medborgarundersökning för 2019 har färdigställts. Undersökningen visar att var fjärde stockholmare inte skulle klara av eller ha det svårt att betala 12 000 kronor i oväntade utgifter.

 

Medborgarundersökningen av länsstyrelsen i Stockholm genomförs vartannat år sedan 2011. Undersökningen för 2019 är en urvalsundersökning som omfattar 14 000 personer mellan 18 till 85 år som är bosatta i Stockholm län. Frågorna ställs genom en enkät och handlar om invånarnas syn på sitt arbete, boende, trygghet, förtroende för olika samhällsfunktioner och andra liknande ämnen.

 

I den del av undersökningen som berör den privata ekonomin står det klart att personer med utländsk bakgrund har svårare att betala en oväntad utgift på 12 000 kronor jämfört med personer som har svensk bakgrund. Personer med utländsk bakgrund omfattar personer med utländsk bakgrund som är född i ett annat land eller som har två föräldrar som är födda utomlands.

 

Knappt var femte av de tillfrågade personerna med svensk bakgrund uppger att ett sådant belopp är svårt att få fram. Av de tillfrågade personerna med utländsk bakgrund svarar nästan dubbelt så många, var tredje person eller 36 procent, att de inte skulle klara av att betala hela summan på egen hand. Personer som inte har råd med oförutsedda utgifter använder ofta blancolån som finns listade på Lånakuten.com för att få tillgång till ekonomiska medel.

 

I undersökningen framkommer det även att 15 procent av alla tillfrågade oroar sig alltid eller ofta för sin privatekonomi. Kvinnor är mer oroade än män och andra grupper som är överrepresenterade är studerande, unga och arbetssökande.

 

Även när det gäller förmågan att betala räkningar visar enkäten på stora skillnader. Knappt en av tio eller åtta procent av personer med svensk bakgrund svarar att de har svårt att betala räkningar alltid, ofta eller ibland. Stockholmare som har utländsk bakgrund har mycket svårare att betala räkningar. I den här kategorin svarar var femte eller 19 procent att de har svårt att betala sina räkningar.

 

Stockholm läns invånare oroar sig även för pensionen och 34 procent av deltagarna i undersökningen oroar sig ofta eller mycket ofta. 31 procent oroar sig ibland och fler kvinnor än män är oroliga.

 

Majoriteten är nöjda med ekonomin

Majoriteten av länsinvånarna, 56 procent, är ganska eller mycket nöjda med sin ekonomi. Det är mer eller mindre oförändrat sedan undersökningen 2017. Drygt 14 procent är ganska eller mycket missnöjda med ekonomin. Män är mer nöjda än kvinnor, men skillnaden finns bara bland personer med svensk bakgrund. Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män bland personer med utländsk bakgrund. Enligt undersökningen är män mer nöjda i kvinnor eftersom de i större utsträckning har högre inkomster.

 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/om-lansstyrelsen-stockholm/om-lanet/medborgarundersokning.html#0

https://lånakuten.com

Var fjärde stockholmare måste låna till oväntade utgifter