juni 26, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – Abelco

 • augusti 27, 2018
 • Redaktionen

Bolag: Abelco Investment Group
Lista:  NGM MTF (ABIG)
Marknadsvärde: Ca 40 MSEK
Analysen skriven av: Mattias Ahlberg
Kurs vid analystillfälle: 0,073 SEK

 

Verksamheten
Abelcos affärsidé är att på ett tidigt stadium identifiera bolag med hög tillväxtpotential och behov av kapital eller andra verksamhetsnära behov som nätverk etc. Abelco är ett traditionellt investmentbolag och där man har ett stort inflytande på portföljbolagens verksamhet, så kallad aktiv portföljförvaltning, både marknadsnoterade och onoterade aktier finns i investeringsportföljen. En tydligt kommunicerad signal i samband med marknadsnotering i maj 2017 är att portföljvärden ska i stor mån delas ut till bolagets aktieägare, ofta i samband med intressebolags marknadsnotering för att uppfylla likviditetskraven inför noteringen. Abelcos nuvarande investeringar är JVM Group, TBS Group, Quickbit eu, Hotel Insider plc, Real Holding, Zoomability Int samt Green Ideas Group. Efter att det noterade innehavet i Umida avyttrats i sin helhet under 2018 är endast Real Holding marknadsnoterat. En djupare inblick i Abelcos investeringar kan läsas hos bolaget. Ett flertal av bolagen står dock inför marknadsnotering, vissa så snart som i år. Abelco hade sin första handelsdag på NGM MTF den 24 maj 2017 och noterades då omkring 0,22 SEK.

Information från bolaget senaste 12-månadersperioden
Abelco med VD Henrik Sundewall vid rodret har rapporterat om ett gigantiskt städjobb i portföljbolagen under hela året. Bedömningen från rapporteringen är att problemen i vissa delar av portföljen varit betydligt allvarligare än vad man anat och därför har investeringsrörelsen blivit lidande. En Q2-rapport släpptes den 23 augusti och påvisade en rörelseförlust om ca 12 MSEK vilket vittnar om att bolagets likviditet sinar, för att hålla likvida medel uppe har man tvingats att avyttra hela det noterade innehavet i Umida, delar av det har avyttrats efter rapportperioden. Det har också beslutats att som ny VD kommer Sven Hattenhauer att tillträda per den 1 september.

Sammanfattning
Min analys är att Abelco och framför allt VD Henrik Sundewall har genomfört ett omfattande arbete med att städa upp i bolagets portfölj och att det arbetet nu börjar närma sig sitt slut. Intressant är att Abelcos bokförda värden av portföljen är i paritet med, eller till och med lite högre än marknadsvärdet vilket vittnar om att det finns en hel del potential uppåt och borde inte erbjuda så mycket fallhöjd för marknadsvärdet. Innehav som Real Holding har utvecklats positivt sedan förvärvet och flera av innehaven är kommunicerade att de ska noteras under 2018. Jag har följt bolaget allt sedan noteringen förra året då jag tyckte att deras affärsmodell med att dela ut ägande i portföljen till sina egna aktieägare var fullkomligt briljant. Tyvärr har det inte varit mycket till utdelningar eller fördelar för Abelcos aktieägare och därmed har många aktieägare tröttnat. Från noteringen runt 0,22 SEK har aktien varit uppe och nosat på 0,43 SEK för att sedan falla tillbaka och har i flera månader legat och stampat mellan 0,07-0,08 SEK. När Abelco var aktiva i sin marknadskommunikation var omsättningen förhållandevis hög men de senaste månaderna har omsättningen och således likviditeten i aktien närmast dött. Detta skapar naturligtvis en hög volatilitet i aktien också.
Min uppfattning är att det här går att vända på! Bolaget har många lojala aktieägare som inte kan tänka sig att sälja på nuvarande nivåer, det är en bra start. Det som krävs är några uppfyllnader av tidigare kommunicerade aktiviteter, jag tänker främst på marknadsnotering av t.ex Quickbit och Zoomability som båda är kraftigt försenade av en eller annan anledning. Det andra jag tänker på är att göra det man kommunicerat att man ska göra, det är oerhört viktigt för marknadens förtroende att göra det man påstår att man ska göra. Att dela ut delar av sitt innehav till aktieägarna skapar en rad positiva effekter, inte minst för portföljbolagen som över en natt kan få en stor och engagerad ägarkrets vilket är direkt avgörande inför en marknadsnotering.
Jag vill tro att Sundewall gjort ett gediget arbete och krattat manegen för Hattenhauer, nu återstår det bara att se om Bolaget har för avsikt att hålla sig till sin strategi. Affärsidén är briljant, flera av investeringarna är ganska bra, det krävs som sagt inte speciellt mycket för att återvinna marknadens förtroende. Abelco har en tämligen aktiv intressegrupp på Facebook som länkas nedan.

Resurslänkar
Abelco Hemsida
Abelco Investor Relations
Facebookgruppen

 

 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com
 
ads

Tips