september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Idogen

 • juni 24, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Idogen IDOGEN)
Lista: Spotlight Stock Market
Marknadsvärde: Ca 76,13 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 1.57 SEK

Verksamhet

Idogen är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 12 juni 2015 under kortnamnet IDOGEN och handlas via banker och fondkommissionärer. Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen. Idogens ambition är att revolutionera behandlingen av en rad sjukdomar där kroppens immunförsvar inte fungerar som det ska och där det medicinska behovet är stort – som vid autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och hos patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel.

Idogens längst framskridna produktkandidat IDO 8 riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII (faktor VIII).

 Nuläge

Idogen har framgångsrikt etablerat en ny metod för bolagets cellterapi.

Idogen AB (”Idogen”) meddelade den 18 juni att bolaget framgångsrikt har etablerat en ny metod för utvecklingen av sin tolerogena cellterapi. I januari 2019 inleddes en utvärdering av ett antal nya potentiella metoder i en förbättrad analysmodell vilken gör det möjligt att med större precision bedöma den tolerogena effekten på humana immunceller i laboratoriemiljö. Detta omfattande arbete har nu avslutats med mycket gott resultat.

Idogens tolerogena cellterapi baseras på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom de styr andra immuncellers agerande gentemot kroppsegna respektive främmande molekyler.

Idogen meddelade i januari 2019 att analyser utförda i en vetenskapligt förbättrad utvärderingsmodell visat att bolagets dittillsvarande metod, baserad på zebularin som toleransinducerare, inte gav den effekt som tidigare prekliniska försök hade indikerat. Därför inleddes en omfattande systematisk utvärdering av ett antal alternativa toleransinducerare i syfte att identifiera en effektivare metod för att skapa dendritceller som lär kroppen tolerera läkemedel, kroppsegna molekyler och celler. Detta arbete har lett fram till att en ny metod kunnat etableras för utvecklingen av bolagets cellterapiprojekt inom områdena blödarsjuka (IDO 8), njurtransplantation (IDO T) och autoimmuna sjukdomar (IDO AID). Den nya metoden baseras på en noggrant utvald kombination av toleransinducerande substanser som kommer att ersätta zebularin.

Idogen fortsätter nu utvecklingen av sin tolerogena cellterapi baserat på den nya metoden. Nästa viktiga delmål är att initiera en klinisk studie av IDO 8 i blödarsjuka patienter som har drabbats av immunitet mot sin behandling.

Baserat på det positiva resultatet från en initial immaterialrättslig utvärdering har Idogen påbörjat arbetet med att sammanställa patentansökningar för den nya metoden.

”Framgångarna i vårt systematiska utvärderingsarbete innebär att vi har kunnat etablera en betydligtbättre metod för framtagning av vår tolerogena cellterapi. De senaste månaderna har varit ett kraftprov för bolagets medarbetare och med de lovande resultat som uppnåtts kan vi kan nu se tillbaka på våra ansträngningar med stolthet. Vi fortsätter nu utvecklingen av våra projekt i högt tempo”, säger Idogens vd, Lars Hedbys.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 

 
ads

Tips