januari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans tips DUNI

 • juli 08, 2019
 • Redaktionen

Duni tillverkar och säljer serveringstillbehör och måltidsförpackningar. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mellby Gård är den största enskilda ägaren med 29,9 procent av aktierna. Ny VD sedan oktober 2017 är Johan Sundelin. Hans uppdrag är att få en välfungerande verksamhet att expandera ytterligare.

Duni har en mycket stark kärna som levererat en rörelsemarginal i enlighet med målet, 10 procent, under lång tid. Bolaget är vertikalt integrerat vilket betyder att det förfogar över hela värdekedjan från ett eget pappersbruk till en säljkår som går direkt mot kunder som restauranger och butikskedjor med produkter som dukar, servetter och serveringsprodukter i återvinningsbara material.

I en bransch som kännetecknas av hård konkurrens med ett antal stora aktörer inom papper och kartong har Duni valt en nisch som är förhållandevis liten globalt. Genom att behärska komplexiteten i denna nisch och inrikta sortimentet mot premiumprodukter har Duni skapat en marknadsledande ställning i Norden och Europa.

”Som ny VD är det min uppgift att under det första året förvalta min föregångares strategi och förbättra resultatet. Parallellt med det arbetar jag med att ta fram en ny strategi för kommande år som ska fokusera på tillväxt med bibehållen lönsamhet”, säger Johan Sundelin som senast kommer från posten som VD för livsmedelsföretaget Santa Maria.

Tillväxtpotentialen är stor. På kort sikt ska Duni gasa där det redan går bra. Det handlar om bland annat premiumservetter, det miljöprofilerade ecoecho-sortimentet och kundanpassade lösningar med till exempel tryck av specialmönster och företagsnamn på matserverings- och bordsdukningsprodukter. På kort sikt finns även organisk tillväxtpotential i Asien och Oceanien.

”På lång sikt handlar det om att vi ska stärka vår förmåga att möta kundernas behov och nya trender. Vi har ett stort miljöfokus som vi kommer att utveckla ytterligare. Digitaliseringen ger oss nya möjligheter i kundbemötande och tillverkning, och hur vi kan koppla samman dessa”, säger Johan Sundelin.

Under 2017 förvärvade Duni det brittiska företaget Biopac som är inriktat på kundanpassade hållbara förpackningslösningar. Förvärvet ligger i linje i med Dunis fokusområden; kundanpassning, hållbarhet och den växande trenden med take away-förpackningar av mat i en urban miljö.

Johan Sundelin utesluter inte att en god del av framtida tillväxt kan komma från förvärv.

”En tanke kan vara att identifiera mindre, men intressanta och snabbväxande, företag och med Dunis marknadsnärvaro växla upp dem på flera marknader”, säger han.

Duni har genom åren gått igenom en rad olika strategiska faser. Från att ursprungligen varit produktionsorienterat blev Duni riskkapitalägt och därmed i hög grad finansiellt orienterat.

”Med Mellby Gård som huvudägare efter börsnoteringen 2007 är Duni nu ett mer kundorienterat företag. Det kommer vi fortsätta vara. En stark huvudägare som ställer tydliga krav är även en garant för långsiktighet. Det ger mig ett bra stöd när jag arbetar med strategin framåt”, säger Johan Sundelin.

DELÅRSRAPPORT FÖR DUNI AB (PUBL) 1 JANUARI – 31 MARS 2019

Tillväxt och förbättrat operativt resultat

1 JANUARI – 31 MARS

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 264 (1 080) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning med 17 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 12,5 %.
 • Underliggande tillväxt i alla affärsområden utom i Consumer, den organiska tillväxten uppgick till 0,3 % medan den organiska proformatillväxten1) uppgick till 3,2 %.
 • Priset på massa sjunker något dock fortfarande märkbart högre än motsvarande period föregående år.
 • Kompenserande prisökningar genomförda under kvartalet.
 • Ökad konkurrens på volymaffärer och utmaningar i form av kapacitetsunderskott på logistikmarknaden.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,08 (1,22) SEK.
MSEK 3 mån
jan-mar
2019
3 mån
jan-mar
2018
12 mån
apr-mar
2018/2019
12 mån
jan-dec
2018
Nettoomsättning 1 264 1 080 5 111 4 927
Organisk tillväxt 0,3 % 2,2 % 1,1 % 1,5 %
Organisk proformatillväxt 1) 3,2 % 2,2 % 2,7 % 2,5 %
Operativt resultat 2,3) 93 90 432 430
Operativ rörelsemarginal 2,3) 7,3 % 8,4 % 8,5 % 8,7 %
Resultat efter finansiella poster 67 78 317 328
Resultat efter skatt 52 59 243 249

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.
2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 26-27.
3) För effekter av ny leasingstandard from 1 januari 2019 se Not 1.

VD’S KOMMENTAR

Ökande tillväxttakt
”Försäljningsökningen på 17 % i kvartalet medför att Dunis omsättning nu har passerat 5 000 MSEK de senaste 12 månaderna. Om man räknar med den fina tillväxttakten på över 25 % i våra förvärvade bolag så blir den organiska proformatillväxten1) 3,2 % i kvartalet.

Vi ser en bred tillväxt på nästan alla geografiska marknader. När det gäller produktområden har vi fortsatt bra tillväxt inom premiumservetter samt en mycket stark tillväxt inom hållbara förpackningar. Produktområdet dukar fortsätter att utvecklas negativt.

Våra senaste förvärv, BioPak i Australien och Nya Zeeland samt Biopac i Storbritannien, har båda fortsatt att utvecklas positivt och bidrar till den totalt sett högre tillväxten i kvartalet.

Positiv effekt av marginalprogrammet
Det operativa resultatet i kvartalet uppgick till 93 MSEK (90 MSEK). Flera delar av vårt pågående program för att stärka marginalen gav effekt redan i det första kvartalet:

 1. Prishöjningar till följd av den höga nivån på massapriset har gradvis gett en positiv effekt i kvartalet. De är nu till största delen genomförda enligt plan.
 2. Vårt effektiviseringsprogram för indirekta kostnader har, enligt plan, bidragit positivt till resultatet i kvartalet.
 3. Kapacitetsbrist på distributionsmarknaden har medfört ökade distributionskostnader. Detta har medfört att vi i kvartalet inte ser någon positiv nettoeffekt av vårt initiativ att förbättra logistikflödet.

Höga men vikande massapriser
Massapriserna i det första kvartalet har varit 10 % högre än motsvarande kvartal förra året men har uppvisat en sakta vikande trend. Under det andra kvartalet kommer Dunis priskompensation mot marknaden vara fullt genomförda. Förutsatt stabila massapriser kommer det bidra positivt på resultatet under kvartal 2”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

1)Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.

DUNI GENOMFÖR PILOTPROJEKT MED CIRKULÄRA LÖSNINGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Världen står inför flera stora utmaningar inom hållbarhet och miljö.

Såväl företag som konsumenter behöver hitta nya lösningar för att möta dessa utmaningar. Att testa olika cirkulära flöden är ett steg på vägen, något Duni nu börjat undersöka. I ett nyligen startat pilotprojekt testas möjligheterna att material från Dunis använda produkter kan bli till nya råvarumaterial i andra produkter. Med hjälp av samarbetspartnern, materialinnovationsföretaget The Loop Factory, genomförs analyser för att ta reda på möjligheterna till detta. The Loop Factory arbetar aktivt med att utveckla och industrialisera framtidens hållbara och cirkulära lösningar. Projektet startar i Stockholm, Göteborg och Malmö under våren där servetter och dukar från det egna sortimentet hämtas hos kunder av fossilfria transporter för att minska klimatavtrycket. Transporterna sker med hjälp av Movebybike som erbjuder citysmarta cykeltransporter.

”Vi har under det senaste året upplevt ett ökat intresse för cirkulära lösningar för företag inom hospitalitynäringen. Idag finns det inte så många möjligheter förutom traditionell återvinning. Vi vill därför proaktivt undersöka nya möjligheter att driva fram hållbara lösningar med fokus på större städer” säger Johan Mårtensson, Business Development and Innovation Manager på Duni.

Först ut i projektet är restaurang Fotografiska i Stockholm som med en unik mat- och dryckesfilosofi ständigt flyttar fram gränserna för både smakupplevelser och en ökad miljömedvetenhet.

”Vi ser positivt på att vara delaktiga i innovationspiloter som driver en hållbar utveckling.” Säger Paul Svensson, krögare på Fotografiska.

Projektet kommer i ett första skede att pågå från april till oktober med förhoppning om att utvidgas till andra större städer och fler aktörer inom hotell- och restaurangnäringen.

”Vi bjuder gärna in fler med intresse för cirkulära affärsmodeller att diskutera andra möjligheter. En hållbar framtid skapas genom samarbeten mellan alla aktörer i värdekedjan”, avslutar Johan Mårtensson.

 

 
ads

Tips